Anlægsarbejde

Omkring 50 vejkryds bliver sikret til fremtidens trafik

1. marts 2018

 

Mange lyskryds langs det kommende letbanespor er for tiden under forandring. I alt bliver cirka 50 lyskryds fra Tarup i nord til Hjallese i syd bygget om, så både fodgængere, cyklister, biler og letbanen kan krydse og passere hinanden sikkert i fremtiden.

Letbanearbejdet i de mange kryds er omfattende og kompliceret.

Under jorden bliver der opbygget tekniske installationer. Der skal både lægges rør til at lede regnvand væk samt kabler og ledninger, som sikrer belysning og intelligent styring af trafiklysene – så de hele tiden bliver tilpasset trafikmængden og kørselsretningen for de enkelte trafikanter.

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

I vejniveauskal skal der skabes plads til letbanens skinner. Derfor bliver der flyttet rundt på vejbaner, helleanlæg, cykelstier, fortove og kantstene. Dette bliver gjort i flere etaper, så den trafikale påvirkning bliver så lille som mulig.

Samtidig bliver krydsene bygget op sådan, at eksempelvis svagtseende kan orientere sig ved hjælp af særlige ’taktile felter’ i belægningen. Også kørestole og barnevogne skal kunne passere sikkert ved hjælp af ramper ved kantstene.

Derudover skal der sikres det korrekte terrænfald på både fortove, cykelstier og vejbaner. Regnvand må ikke kunne hobe sig op, men skal løbe mod nærmeste kloak. Alle flader bliver samtidig tilpasset de tilstødende ejendomme og arealer.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

undefined
Dette er ét af de kryds, der for tiden er under ombygning – hvor Nyborgvej møder Ejbygade og Ørbækvej. Tegningen viser den fremtidige vejgeometri med letbanesporet og stationen ’Korsløkke’, skiftespor til den mulige etape 2 af letbanen, vejafmærkning og skilte, afvanding, trafiksignaler, belysning og fremtidig belægning.

 

Oven over jorden bliver trafikskilte, lysregulering og belysning placeret, så alle trafikanter i fremtiden kan orientere sig sikkert, uanset hvor de befinder sig.

Fremtidens trafikmønster i de mange kryds bliver sådan, at letbanen i teorien ikke kan komme i nærkontakt med den øvrige trafik. I hvert fald så længe alle overholder skiltning og lysregulering.

Letbanen vil nemlig altid have ’grøn pil’, når den kører frem eller svinger i et kryds – og dermed fri bane, hvis alle følger færdselsreglerne.

 

Frosten sætter en midlertidig stopper for letbanearbejde

 

Erfaringen fra både udlandet og Aarhus er dog, at ulykker og sammenstød mellem letbanen og andre trafikanter ikke kan undgås helt.

Letbanetog er en ny faktor i trafikken i Danmark, som mange skal vænne sig til. Nogle kan for eksempel misforstå (eller ignorere) et svingforbud, eller de kan komme til at køre over for rødt. Det er i disse situationer, der kan være risiko for sammenstød.

Selvom trafikken i fremtiden burde glide glat i byens lyskryds, giver vejarbejdet udfordringer for trafikanterne, mens det står på. Så vidt muligt bliver trafikken holdt åben i alle retninger under arbejdet – men det kan ikke lade sig gøre alle steder, da der er brug for arbejdsrum.

Ombygningen af kryds sker ad flere omgange. Det er nødvendigt for, at byens trafik kan fungere i dagligdagen. Anlægsarbejdet skal desuden løbende følge ombygningen af de tilstødende veje og letbanesporet – så infrastrukturen hænger sammen og fungerer både over, på og under jorden.

 

Følg letbanearbejdet i Odense - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse