Drift

Status på letbanens indsats mod støj og vibrationer

11. maj 2022Odense Letbane har i løbet af foråret modtaget et betydeligt antal naboklager over støj og vibrationer fra letbanens testkørsler.

Stigningen er sket sideløbende med, at letbanens entreprenør, COMSA, i løbet af mart og april optrappede testprogrammet, så der i perioder blev kørt efter fuld køreplan – hvilket indebærer, at der har været tog på skinnerne fra tidlig morgen, før kl. 05, og til langt efter midnat alle ugens dage.

Aktuel tidsplan 

Fra 26. april har COMSA afsluttet sine testkørsler og overdraget hele anlægget til Odense Letbane. Samtidig har Keolis overtaget ansvaret som operatør og infrastrukturforvalter ved letbanen.

Fra 27. april og frem til letbanens åbningsdato, 28. maj, afvikler Keolis prøvekørsel med op til 13 tog på skinnerne ad gangen - hvilket svarer til fuld køreplan med tog i begge retninger for hvert 7,5 minut i dagtimerne. Kørslerne vil foregå fra tidlig morgen og til efter midnat alle ugens dage. Enkelte dage frem til åbningsdatoen indstilles kørslerne af hensyn til restarbejder i sporet.  

Fra 28. maj åbner letbanen for passagerer - den første uge med gratis kørsel for alle (helt præcist til og med 5. juni).
Køreplaner og alt andet, du har brug for at vide som passager, kan du læse mere om HER


Indsats mod støj og vibrationer 

Odense Letbane tager naboklager over støj og vibrationer dybt alvorligt – og har iværksat en skærpet indsats for at skabe klarhed over hvilke forhold, der påvirker letbanens støjniveau.  

Senest har et hold af udenlandske eksperter lavet minutiøse analyser af letbanens togsæt – med særlig opmærksomhed på forholdet mellem hjul og skinner. Ekspertenes rådgivning indgår i Odense Letbanes videre indsats for at begrænse støjen. Dertil kommer et fortsat fokus på at sikre regelmæssig afdrejning af hjul for dermed at imødegå støjfremkaldende flat spots.


Hvordan kan jeg klage over støj og vibrationer fra letbanen

 

Entreprenørens målinger 

Odense Letbane har senest modtaget entreprenøren COMSAs samlede rapport angående målinger af støj- og vibrationsniveauer langs strækningen. Odense Letbanes rådgiver, COWI, har efterfølgende valideret målingerne - og resultaterne viser et samlet billede, hvor letbanens kørsler holder sig inden for de vejledende grænseværdier, der er aftalt i kontrakten.

Dog er det samtidig Odense Letbanes vurdering, at der er behov for opfølgende kontrolmålinger - ikke mindst baseret på det betydelige antal klager, der er indløbet. Dertil kommer, at enkelte ikke-videnskabelige målinger - foretaget på initiativ af Odense Letbane - har vist delvise overskridelser af de vejledende grænseværdier.

Derfor vil COWI i løbet af uge 18-20 foretage en række målinger på udvalgte adresser langs strækningen. For derigennem at sikre et samlet og reelt billede af problemets omfang. Resultater af målingerne ventes i løbet af uge 20-21.

Hvad er det der støjer? 

Når det handler om støj fra letbanen, er der primært to kategorier – kurveskrig og rumlen/lavfrekvent støj:

  • ”Kurveskrig” – en høj, hvinende lyd, der kan opstå, når letbanen kører gennem kurver. Det opstår typisk, hvis letbaneskinnerne er tørre og mangler smøring. I udvalgte kurver langs strækningen er der opsat smøreskabe, som skal forsyne skinnerne med smøring. Indkøringen af disse skabe sker over nogle uger, hvor de bliver tilpasset og justeret. Også i togene er der en smøringsfunktion, som er ved at blive kørt ind. De steder, hvor det er værst i indkøringsperioden, bliver der udført manuel smøring.
  • Rumlen / lavfrekvent støj - er en mere ubestemmelig og ’gungrende’ lyd. Dømt ud fra de henvendelser, Odense Letbane har modtaget – suppleret af blandt andet letbaneførernes observationer – kan der være markante forskelle på rumlelydene fra de enkelte togsæt. Det kan der være flere årsager til. Flader på hjulene (flat spots) er med sikkerhed én af dem. Fladerne kan opstå ved hårde opbremsninger, eller hvis der er rust på skinnerne. For at imødegå rumlen er det vigtigt, at hjulene drejes af med jævne mellemrum, så de fremstår helt runde. Også skinnerne skal holdes blanke, hvilket sker automatisk, når der køres på dem konsekvent i længere tid.

Hvor meget kan støjen dæmpes? 

Odense Letbane forventer et niveau af støj og vibrationer, der efterlever de grænseværdier, der er aftalt med letbanens ejer, Odense Kommune.

Dog hører det med, at letbanen aldrig bliver fuldkommen lydløs. Det vil altid være muligt at registrere, når toget passerer forbi din bolig – men støj- og rumleniveauet skal naturligvis være tåleligt.

Vi vil løbende orientere og opdatere om status på indsatsen mod støj og vibrationer. Opdateringer vil være at finde på odenseletbane.dk.

 

Odense Letbane P/S, 11. maj 2022  

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse