Hvor meget støjer letbanen i drift?

 

En letbane i drift er ikke lydløs, men den opleves af de fleste som ret støjsvag. Det ved man fra forskellige undersøgelser af Metroen i København og udenlandske letbaneanlæg.

 

Elektriske og langsomkørende tog i byområder støjer generelt ikke ret meget – og væsentligt mindre end den tilsvarende bil- eller bustrafik. I storbyer med letbaner ses det for eksempel ved, at letbanetogene har monteret forskellige former for lydalarmer, da fodgængerne ofte ikke kan høre, at letbanen nærmer sig.

 

Beregninger af støjforholdene for Odense Letbane gi­ver det samme billede. Der er foretaget omfattende analyser og vur­deringer af støjforhold, og konklusionen af disse undersøgelser er, at letbanen ikke vil føre til væsentlige forandringer i det samlede overordnede billede af trafikstøj i Odense.

 

For eksempel vil der kun ske en beskeden ændring af det samlede antal af boliger, der bliver påvirket af støj over forskellige grænseværdier. Og alt i alt vil der ske en mindsket støjbelastning af kom­munens boliger. Men der vil være lokale forskelle. I alt vil etablering af letbanen medføre, at støj­belastningen fra vejtrafikken forøges en smule for i alt 35 boliger i Odense, men disse boliger ligger spredt langs flere vejstræk­ninger.

 

I den faglige vurdering af de støjændringer, der kan ventes, er der ikke fundet sammenhængende del­strækninger, hvor der kan forventes så store stignin­ger i støjpåvirkning af boliger, at det kræver støjdæmpende foranstaltninger.

 

Støjen fra et letbanetog kommer primært fra hjulenes kontakt med skinnerne. I Odense vil både tog og skinner være helt nye, når letbanen åbner. Det betyder at letbanetoget i Odense forventes at være meget lydløst i forhold til eksempelvis ældre sporvogne i mange udenlandske byer.

 

I forbindelse med den forudgående VVM-redegørelse for letbanens miljøkonsekvenser konkluderes det, at letbanetoget vil støje så lidt, at det ikke er nødvendigt for eksempel at indbygge støjdæmpende ruder i de nye bygninger, der bliver opført i den nye Thomas B. Thriges Gade-bydel, hvor letbanen skal passere få meter fra husene.

 

Til brug for støjberegning i VVM-undersøgelsen er der benyttet en del data fra forskelligt letbanemateriel. Blandt andet Bombardier-letbanetog, som støjer 81 dB ved 60 km/t, samt Alstom-letbanetog, som støjer 78 dB ved 60 km/t.

 

På grund af det lave støjniveau skal et letbanetog af hensyn til den generelle trafiksikkerhed have to forskellig lydsignaler: Et opmærksomhedsskabende signal samt et advarselssignal.

 

Det opmærksomhedsskabende signal skal lyde som en klokke og må maksimalt have et lydtryk på 75 decibel på 30 meters afstand. Dette bruges, når der ikke umiddelbart er fare på færde. For eksempel når letbanetoget krydser en fodgængerovergang.

 

Advarselssignalet skal derimod være højt og gennemtrængende, da det skal bruges til at forebygge eller afværge fare. Signalet skal lyde som en fløjte eller et horn og skal som minimum have et lydtryk på 85 decibel på 30 meters afstand.

 

 

 

Hvad betyder letbanen for ejendomsværdien?

 

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse