Hvordan kan jeg klage over støj fra letbanen?

 

Odense Letbane har i de seneste måneder fået henvendelser fra naboer, der oplever, at letbanens tog støjer eller vibrerer, når de passerer. På siden her er de væsentligste forhold beskrevet i forhold til:

  • Hvordan kan jeg klage over støj og vibrationer fra letbanen?
  • Hvordan kan jeg gå videre med min klage, når letbanen er i drift?
  • Hvilke regler og støjgrænser skal Odense Letbane følge?


Hvordan kan jeg klage over støj og vibrationer fra Odense Letbane?

Odense Kommune er miljømyndighed og fører tilsyn iht. miljøbeskyttelsesloven, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65. Det er således Odense Kommune, der kan behandle klager over støj fra letbanetog i såvel anlægs- som driftsfasen. Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91.

Som nabo må man gerne klage til Odense Letbane P/S. Vi sender med det samme klagen videre til miljømyndigheden, der som nævnt er rette myndighed til at behandle klagen. Odense Letbane P/S anvender oplysningerne i klagen i vores arbejde med at nedbringe de gener, som naboerne oplever.

Miljømyndigheden sender også de klager, som myndigheden modtager, til Odense Letbane P/S samtidig med at myndigheden anmoder om oplysninger i sagen.

  • Kontakt Odense Kommunes miljømyndighed her.
  • Kontakt Odense Letbane her.

Hvor meget støjer letbanen?

 

Nabogener efter letbanen er åbnet

Når letbanen er begyndt at køre med passagerer og når Odense Letbane P/S ikke mener, at der kan gøres mere for at nedbringe generne, kan der fortsat være naboer, der føler sig generet at letbanen.

Hvis du/I som nabo på dette tidspunkt stadig oplever gener mere end det, du/I synes er rimeligt, har du/I mulighed for at klage til ekspropriationskommissionen.

Ekspropriationskommissionen kan behandle klager over støj og vibrationer fra letbanetog i driftsfasen, jf. ekspropriationsproceslovens § 21. Ekspropriationskommissionen vil almindeligvis vurdere, om den naboretlige tålegrænse er overskredet og i bekræftende fald træffe beslutning om betaling af erstatning for fx nedgang i ejendomsværdi. Kommissionen kan ikke kræve, at der iværksættes støj- og/eller vibrationsdæmpende tiltag.

Som nabo skal du/I være opmærksom på, at ekspropriationskommissionen kun har kompetence til at behandle sådanne sager, ”såfremt begæring herom fremkommer inden ét år efter, at ekspropriationsanlægget er fuldendt”, jf. ekspropriationsproceslovens § 21, stk. 1. Derefter skal tvister indbringes for domstolene.

Kontaktoplysninger til Kommissarius og øvrige informationer kan findes her: https://kommissarius.dk/

 

Status på letbanens indsats mod støj og vibrationer

 

Hvilke regler og støjgrænser skal Odense Letbane følge?

Man sondrer normalt mellem almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet 10-160 Hz, og almindelig støj omfatter hele det hørbare område, som er ca. 5-20.000 Hz. Infralyd er defineret som lyd i frekvensområdet 0-20 Hz.

Udover VVM-tilladelsen til etablering af Odense Letbane er der flere regelsæt, som har betydning for støjen forbundet med letbanetogene og transformerstationerne:

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1/1997, ”Støj og vibrationer fra jernbaner”, 2. udgave, med tillæg af juli 2007

Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse