14. juni 2023

Lavere støjniveauer – men stadig overskridelser

COWI har på vegne af Odense Letbane foretaget indvendige målinger af vibrationer og lavfrekvent støj i syv boliger, der alle ligger i få meters afstand fra letbanens tracé.

Målingerne blev foretaget i maj 2023 – og ligger i forlængelse af tilsvarende, indvendige målinger foretaget i foråret 2022.

TILMELDING - nyhedsbrev fra Odense Letbane

Resultaterne af de nye målinger viser, at vibrationer og lavfrekvent støj fra letbanens kørsler er på lavere niveauer end for et år siden. Især vibrationsniveauerne ligger markant lavere – dog stadig med enkelte overskridelser af de vejledende grænseværdier.

Målingerne af lavfrekvent støj viser faldende tendens sammenlignet med 2022. Her skelnes mellem en vejledende grænseværdi på 25 dB i dagtimerne (kl. 07-18), som letbanen generelt overholder. Til gengæld er der flere overskridelser i forhold til grænseværdien på 20 dB, der gælder aften/nat og tidlig morgen (kl. 18-07).

Indsats har effekt

”Det overordnede billede viser, at vores tiltag med konstant monitorering og efterfølgende hjulafdrejning af de mest kritiske togsæt har en effekt i form af lavere støjniveauer, især når det handler om vibrationer. Det er positivt, at målingerne generelt har rykket sig i den rigtige retning. For et år siden så vi en del meget store overskridelser – dem er der langt færre af nu. Og på flere adresser er der slet ikke målt overskridelser,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

”Samtidig vil jeg gerne understrege, at måleresultaterne ikke nødvendigvis afspejler, hvad naboerne oplever. Ligesom det også hører med, at der alene er tale om stikprøvemålinger på udvalgte adresser. Vi har ikke en fuldstændig kortlægning af hele strækningen.”

”Jeg vil også gerne slå fast, at vores indsats mod støj og vibrationer fortsætter med uformindsket fokus. Målingernes vigtigste funktion er at levere et stort datamateriale, som vi kan bruge til at målrette vores tiltag endnu mere,” understreger Dan Ravn.

Skærpet tiltag mod kurveskrig

I den senere tid er det primært kurveskrig, der har givet anledning til flest naboreaktioner. Kurveskrig er højfrekvent støj, som ikke har været en del af de aktuelle støjmålinger.

”Det er afgørende for den samlede indsats mod støj og vibrationer, at vi får nedbragt antallet af hjulskader sammenlignet med tidligere. Særligt derfor er vi forsigtige med vores smøring af skinnerne – og det er desværre medvirkende til, at kurveskrigene det seneste halve år har været mere markante end tidligere.”

”Men vi ER meget opmærksomme på kurveskrigene, og derfor har vi netop her fra uge 24 skruet kraftigt op for den manuelle smøring af skinnerne, så vi nu smører alle ugens hverdage – mod tidligere kun to gange ugentligt. Også den automatiske kurvesmøring er vi fortsat i gang med at genstarte, men det sker nænsomt på grund af risikoen for hjulskader,” forklarer Dan Ravn.

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070