Letbanen på Østre Stationsvej
23. juni 2022

Nye støjmålinger retter fokus mod Odense Letbanes entreprenører

I første halvdel af maj gennemførte Odense Letbanes rådgiver, COWI, kontrolmålinger af vibrationer og lavfrekvent støj ved togpassager på ti udvalgte adresser, der alle ligger få meter fra letbanestrækningen. COWI har analyseret det omfattende datamateriale – og nu videregivet en sammenfattende rapport til Odense Letbane P/S.

Resultatet af målingerne viser, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Det gælder især ved togpassager på nærmeste skinne, hvor der i enkelte tilfælde er tale om overskridelser ved samtlige målinger.

Målinger bekræfter mistanke
”Kontrolmålingerne tegner desværre et andet billede end dét, vi tidligere i år blev præsenteret for, da vores entreprenør, COMSA, overleverede måleresultater, som alle holdt sig inden for de vejledende grænseværdier. De mange støjklager, vi har modtaget fra borgerne hen over foråret, har rejst mistanken om, at noget ikke stemte – og nu er denne mistanke så bekræftet i form af konkrete måledata,” siger Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand ved Odense Letbane P/S. Han uddyber:

”Det bringer os i en situation, hvor vi i første omgang må fortælle COMSA, at vi ikke har fået det produkt, der er aftalt i kontrakten – og så må COMSA træde til for at udbedre forholdene. Det vil sige kigge anlæggets design efter i sømmene og komme op med en plan, der bringer vibrations- og støjniveauerne ned.”

”Samtidig holder vi tæt dialog med vores togleverandør, Stadler, som har ansvar for, at det kørende materiel lever op til de specifikationer, vi er blevet lovet. Også på dette punkt rejser de nye målinger nogle spørgsmål, som vi skal have besvaret.”

Ud af de ti adresser, hvor COWI har foretaget kontrolmålinger, er vibrations-overskridelserne mest markante på henholdsvis Nyborgvej, Østre Stationsvej (to adresser), Vestre Stationsvej og Stadionvej. Her er der tale om overskridelser ved stort set alle målinger ved passager på nærmeste skinne.

På Middelfartvej-adressen er der vibrations-overskridelser ved hver tredje passage, mens der er få eller ingen overskridelser ved henholdsvis Hotel Odeon, Ørbækvej, Hans Jensens Stræde og Kærlandsvænget.

Ny task force med alle parter
Odense Letbane sammensætter nu en særlig Task Force med COMSA, Stadler, Keolis (operatør) og Odense Letbane P/S med henblik på at involvere alle relevante parter i arbejdet med at løse støjudfordringerne.

Odense Letbanes tekniske direktør, Thomas Sjøgren, er udpeget som leder af Task Force-enheden.

Dertil kommer en række yderligere tiltag – både nye og allerede eksisterende.

Lavere hastighed i ydertimer
Et nyt initiativ er sænkning af letbanetogenes hastigheder i køreplanens ydertimer og på de mest berørte delstrækninger. Hvilket vil forlænge køretiderne med typisk én-to minutter for den samlede strækning.

”Vi ved, at hastighed er én blandt mange komponenter, der påvirker lydniveauet. Så nu laver vi nogle forsøg fra den kommende uge og frem, hvor vi tester effekten ved lavere hastighed. Vi har en forventning om, at det vil tage toppen af lyden – og forhåbentlig give en forbedring, som naboerne vil mærke i de stille timer af døgnet,” siger Jesper Rasmussen.

Samtidig fortsætter den allerede igangværende indsats med ekstraordinær høj frekvens af hjulafdrejning som fjerner støjfremkaldende flat spots fra hjulene.

”Hjulafdrejning virker, det kan vi se på måleresultaterne. Men vi kan også konstatere, at vores hjul får nye flat spots langt hurtigere, end de burde. Og her ligger én af de vigtigste nøgler til at komme vores støjudfordringer til livs. Det er et punkt, vi har maksimal fokus på,” fastslår Jesper Rasmussen.

Meget beklagelig situation
Formanden understreger, at der ikke er nogen lette og hurtige løsninger.

”For alle de berørte naboer er hele situationen meget beklagelig. Det gør dybt indtryk på os at høre om de gener, som letbanen skaber, og jeg kan love, at vi arbejder intensivt med alle tænkelige midler og ideer for at komme til bunds i de støjudfordringer, vi står med. Desværre kan jeg ikke love en hurtig løsning. Vi står med en kompleks udfordring, og det vil tage tid at afdække alle de forhold, som i større eller mindre grad påvirker lyden fra tog og skinner,” siger Jesper Rasmussen.

Odense Letbane har torsdag (23.6.) møde med COMSA om resultaterne af COWIs målinger.

Se også Støjrapport fra COWI juni 2022

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070