Støj og vibrationer

Få overblik over, hvad du kan gøre, hvis du som nabo oplever støj og vibrationer fra letbanen.

Odense Letbane har i de seneste måneder fået henvendelser fra naboer, der oplever støj og vibrationer fra letbanens tog:

Se AKTUEL status på indsats mod støj


Hvordan kan jeg klage over støj og vibrationer?

Odense Kommune er miljømyndighed og fører tilsyn iht. miljøbeskyttelsesloven, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65. Det er derfor Odense Kommune, der kan behandle klager over støj fra letbanetog i såvel anlægs- som driftsfasen. Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91.

Som nabo må du gerne rette henvendelse til Odense Letbane P/S, hvis du oplever støjproblemer. Odense Letbane P/S anvender klagens oplysninger i den løbende indsats for at nedbringe de gener, som naboerne oplever.

Mulighed for erstatning?

Som nabo, der oplever støjgener fra letbanen, har du mulighed for at klage til Ekspropriationskommissionen.

Ekspropriationskommissionen kan behandle klager over støj og vibrationer fra letbanetog i driftsfasen, jf. ekspropriationsproceslovens § 21. Kommissarius vil almindeligvis vurdere, om den naboretlige tålegrænse er overskredet og i bekræftende fald træffe beslutning om betaling af erstatning for fx nedgang i ejendomsværdi.

Som nabo skal du være opmærksom på, at Ekspropriationskommissionen alene har kompetence til at behandle sådanne sager, ”såfremt begæring herom fremkommer inden ét år efter, at ekspropriationsanlægget er fuldendt”, jf. ekspropriationsproceslovens § 21, stk. 1. Derefter skal tvister indbringes for domstolene. Fristen på ét år træder dog først i kraft i det øjeblik, at indsatsen for at nedbringe støj/vibrationer fra letbanens kørsler afsluttes - og først fra dette tidspunkt vil sagen blive behandlet.  

Kontaktoplysninger til Kommissarius og øvrige informationer kan findes her: kommissarius.dk

 

Hvilke regler og støjgrænser skal letbanen følge?

Man sondrer normalt mellem almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet 10-160 Hz, mens almindelig støj omfatter hele det hørbare område, som er ca. 5-20.000 Hz. Infralyd er defineret som lyd i frekvensområdet 0-20 Hz.

Udover VVM-tilladelsen til etablering af Odense Letbane er der flere regelsæt, som har betydning for støjen forbundet med letbanetogene og transformerstationerne:

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1/1997, ”Støj og vibrationer fra jernbaner”, 2. udgave, med tillæg af juli 2007

Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”

Se også Støjrapport fra COWI, juni 2022
Se også Hvad er det der støjer?

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070