Støj og vibrationer

Få overblik over, hvad du kan gøre, hvis du som nabo oplever støj og vibrationer fra letbanen.

Odense Letbane arbejder løbende på at afdække og analysere alle forhold, der påvirker letbanens støjniveauer. 

Se AKTUEL status på indsats mod støj


Hvordan kan jeg klage over støj og vibrationer?

Odense Kommune er miljømyndighed og fører tilsyn iht. miljøbeskyttelsesloven, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65. Det er derfor Odense Kommune, der kan behandle klager over støj fra letbanetog i såvel anlægs- som driftsfasen. Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91.

Mulighed for erstatning?

Som nabo, der oplever nærhedsgener (støjgener) fra letbanen, har du mulighed for at klage til Ekspropriationskommissionen med henblik på at søge erstatning.

Ekspropriationskommissionen kan behandle klager over nærhedsgener (bl.a. støj og vibrationer) fra letbanens driftsfase, jf. ekspropriationsproceslovens § 21. 

Den 1-årige klagefrist for nærhedsgener i forbindelse med ekspropriation for Odense Letbane påbegyndte den 15. april 2023. Klagefristen er udløbet søndag den 14. april 2024.

Kontakt til Ekspropriationskommissionen:

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

post@kommissarius.dk

Sideløbende med ovennævnte klageforløb fortsætter Odense Letbanes arbejde med at afdække og analysere alle forhold, der påvirker støj- og vibrationsniveauer fra letbanen.

Odense Letbane kan ikke bistå med supplerende vejledning om klager over nærhedsgener, men kan henvise til Kommissariatet.

 

Letbanen på Nyborgvej


Hvilke regler og støjgrænser skal letbanen følge?

Man sondrer normalt mellem almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet 10-160 Hz, mens almindelig støj omfatter hele det hørbare område, som er ca. 5-20.000 Hz. Infralyd er defineret som lyd i frekvensområdet 0-20 Hz.

Udover VVM-tilladelsen til etablering af Odense Letbane er der flere regelsæt, som har betydning for støjen forbundet med letbanetogene og transformerstationerne:

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1/1997, ”Støj og vibrationer fra jernbaner”, 2. udgave, med tillæg af juli 2007

Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”

Se også Støjrapport fra COWI, juni 2022
Se også Hvad er det der støjer?

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070