Letbanen på Vestre Stationsvej
8. februar 2024

Status på indsats mod støj og vibrationer - feb. 2024

Bliv opdateret på, hvad Odense Letbane gør for at dæmpe støj fra togene.

Odense Letbane tager naboklager over støj og vibrationer dybt alvorligt – og har iværksat en skærpet indsats for at analysere og afdække alle forhold, der påvirker lydbilledet i forbindelse med letbanens kørsler. Det sker med henblik på at reducere det samlede lydniveau via en lang række forskellige tiltag. 

Indsatsen er forankret i en projektgruppe med fast deltagelse af rådgivere fra COWI, WSP og MollerLassen. Yderligere eksperter tilknyttes i forbindelse med specifikke tiltag. Projektgruppens arbejde bliver løbende koordineret med letbanens operatør, Keolis.

Seneste nyt om støj/vibrationer bliver publiceret her:

 

STATUS pr. 8. februar 2024

Uge 05 - status på vibrationer 

Målingerne ved Hestehaven viste stigende, gennemsnitlige vibrationsniveauer i første halvdel af januar - som siden er fulgt op af et tydeligt fald i ugerne frem til begyndelsen af februar.

Det faldende niveau sker i forlængelse af, at seks togsæt med målbare hjulskader er blevet afdrejet i løbet af perioden.


Grafer over togsættenes vibrationer - uge 05 2024Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 9. januar til 5. februar 2024. 

Generelt har erfaringer fra de seneste måneder med bl.a. justerede kørsels- og standsningsmønstre vist, at togsættene kører i længere intervaller med færre hjulskader. Hvilket har stor betydning i forhold målet om at fastholde et lavt vibrationsgennemsnit. 


Vibrationer - gennemsnitsværdiGraferne viser de gennemsnitlige vibrationsniveauer for december-februar i hhv. 2022, 2023 og 2024.   

Uge 05 - status på kurveskrig

Den manuelle smøringsindsats i kurverne fortsætter uændret.

Smøringen er udfordret af dårligt hæfte på dage med vådt føre, tril gengæld kan regnen i stedet have en dæmpende effekt.

Omskiftelige forhold mellem vådt og tørt vejr kan i perioder give kurveskrig. Når det sker, bliver smøreteamet informeret via indrapportering fra letbaneførerne.  

 

STATUS pr. 22. december 2023

Uge 50 - faldende vibrationsniveau  

De seneste ugers målinger ved Hestehaven viser et mindre fald i de gennemsnitlige vibrationsniveauer.

Frem til udgangen af uge 50 er der foretaget hjulafdrejning på fem togsæt, hvilket afspejler sig i målingerne som den primære årsag til de faldende værdier. Dog ligger en del togsæt stadig med relativt høje måleværdier og bidrager til ganske stor spredning i målingerne.

Over de kommende uger vi yderligere togsæt blive hjulafdrejet. 

Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 20. november til 17. december 2023.   

Foruden hjulafdrejning er der hele tiden fokus på andre tiltag, som kan have dæmpende effekt på vibrationerne, og Odense Letbane er i løbende dialog med tekniske eksperter og produktudbydere med henblik på at indhente supplerende viden og potentielle tilpasningsmuligheder. Denne indsats fortsætter uformindsket i 2024.

Vibrationer - gennemsnitsmålingGraferne viser de gennemsnitlige vibrationsniveauer for oktober-december i hhv. 2022 og 2023. 

Kurvesmøring udfordret af vejret

De våde vejrforhold i perioden frem mod uge 50 har påvirket den manuelle kurvesmøring, fordi smøremidlet har sværere ved at hæfte, når skinnerne er våde - dermed bliver effekten kortvarig.

Desværre kan dette i perioder indebære generende kurveskrig.

Smøreteamet er fuldt ud opmærksom på forholdene og gør sit yderste for at afhjælpe problemet bedst muligt. 

 

STATUS pr. 23. november 2023

Forhøjede vibrationsniveauer  

Målinger ved Hestehaven i oktober og første halvdel af november viser stigende vibrationsniveauer - lige nu på det højeste i mere end et halvt år. Tendensen er ikke uventet på grund af løvfaldet, der er årets mest udfordrende periode for den skinnebårne trafik.

Vibrationsmålinger uge 46 2023Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 25. oktober til 17. november 2023.

Dog hører det med, at de aktuelle vibrationsniveauer er en del lavere end på samme tidspunkt i 2022.

Ligeledes er der færre udsving og mindre spredning i de enkelte togsæts målinger, hvilket samlet set er et væsentligt skridt i den rigtige retning. Det bekræfter, at indsatserne har effekt, og at der er et fundament at arbejde videre med.

Gennemsnit sep.-nov. i hhv. 2022 og 2023 

Graferne viser det gennemsnitlige vibrationsniveau september-november i hhv. 2022 og 2023. Begge år har stigende niveauer i perioden, dog lavere gennemsnit i 2023.

Under løvfaldet kører letbanen med lavere hastighed, og der er ekstra skinnerensning for at fjerne nedfaldne blade fra sporarealerne.  

Over de nærmeste uger vil flere vognsæt blive hjulafdrejet. 

Positive erfaringer med kurvesmøring

I uge 43 blev programmet for manuel kurvesmøring justeret. Både i smøringsproceduren og i de løbende intervaller.

De foreløbige erfaringer tyder på, at ændringerne har haft en dæmpede effekt på kurveskrigene. Største aktuelle udfordring er de ustadige vejrforhold med tilbagevendende regn, som - mens det står på - modvirker kurveskrig, men samtidig vanskeliggør smøringen, hvilket kan give kurveskrig, hvis der følger en periode med tør luft.

 

STATUS pr. 30. oktober 2023:

Stigende vibrationsniveauer  

Målingerne ved Hestehaven gennem september og oktober viser øget spredning i togsættenes vibrationsniveauer. Enkelte togsæt ligger stadig ganske lavt i målingerne, men det generelle billede viser en stigende tendens.  

Efterårets løvfald vil uundgåeligt medføre en periode med risiko for glatte skinner - og dermed øget risiko for hjulskader og forhøjede vibrationsniveauer. Odense Letbane forsøger gennem tiltag med lavere hastighed, fleksible standsningszoner ved stationerne og ekstra skinnerensning af begrænse løvfaldets negative følger. 

Vibrationsmålingerne følges ekstra tæt gennem løvfaldsperioden, og togsæt med høje vibrationsniveauer vil blive hjulafdrejet.  

Vibrationsmålinger - uge 42 2023Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 25. september til 21. oktober 2023.

Gennemsnitligt vibrationsniveauGrafen viser det gennemsnitlige vibrationsniveau - målt i perioden fra marts til oktober 2023 (data fra tidl. end marts er ikke til rådighed). Tendensen er stigende i løbet af oktober 2023

Ændring i kurvesmøring fra uge 43

Med virkning fra uge 43 ændres programmet for manuel kurvesmøring, så der fra nu af smøres i faste to- og tredagesintervaller, inkl. weekender. Ændringen har til formål at sikre en bedre fordeling med maksimalt et enkelt døgns ophold mellem smøringerne.          

Samtidig er det besluttet at justere i smøringsproceduren - baseret på indhentede erfaringer. Det sker med henblik på at optimere effekten.

Her i ugerne med løvfald bliver der renset spor dagligt. Rensningen fjerner så vidt muligt bladene, men desværre også i nogen grad smøringen som en uheldig sideeffekt. Hvilket ind mellem kan føre til øget forekomst af kurveskrig, beklageligvis.   

 

STATUS pr. 14. september 2023:

Stabile niveauer efter driftsstop

Vibrationsmålinger i perioden efter letbanens delvise driftsstop (15. juni-14. juli) viser stabile og relativt lave niveauer – dog med en stigende tendens i ugerne fra sidst i august og første halvdel af september.

Afdrejningen af hjul har i en periode været indstillet – og det er på en baggrund positivt, at vibrationsniveauerne fastholdes på relativt lave niveauer.

Det er afgørende for Odense Letbane, at driften i det langsigtede perspektiv kan afvikles med de lavest mulige støj/vibrationsværdier og uden ekstraordinært slid på hjulene som følge af for mange hjulskader.  

Målinger juni 2022 - sept. 2023Diagrammet viser vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra juni 2022 til begyndelsen af september 2023

Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 15. august til 10. september 2023. 

Udfordringer med kurveskrig

I ugerne efter sommerferien har der i perioder desværre været betydelige forekomster af kurveskrig. Ikke mindst perioden med ustabile vejrforhold var særligt udfordrende, fordi regn og våde skinner forhindrede smøringen i at fæstne og dermed opnå tilstrækkelig effekt.

I den gældende aftale med leverandøren smøres manuelt i de mest udsatte kurver fem dage om ugen – mellem søndag og torsdag aften. Smøringen har effekt, men aftager i pausen mellem torsdag og søndag, hvilket øger risikoen for kurveskrig.   

Automatisk smøring i seks kurver

Fra slutningen af uge 36 er der tilsluttet automatisk kurvesmøring i seks af de mest kritiske kurver langs strækningen. Dels TBT-kurven samt to kurver ved Benedikts Plads, hvor smøringen længe har været aktiveret.

Dels Vesterbro/Vestre Stationsvej, Hauges Plads og Korsløkke, hvor smøringen nu er startet op – med forsinkelse på grund af det delvise driftsstop i juni-juli – og hvor effekten ventes øget i takt med, at smøringen bliver fordelt.

Aktuelle tiltag – september 2023

Gennem august og september har Odense Letbane primært fokus på analyser af forskellige smøremidler og metoder, som kan optimere effekten og med tiden erstatte den manuelle smøring.

Samtidig arbejdes der på at udvirke konklusioner på baggrund af længere tids målinger af højfrekvent lyd, herunder kurveskrig, ved Benedikts Plads. Foreløbige resultater viser, at forekomsten af kurveskrig er påvirket af en mange forskellige forhold – bl.a. temperaturer, nedbørsmængder og luftfugtighed. Ligesom der også kan være individuelle forskelle mellem vognsættene.   

 

STATUS pr. 12. juli 2023: 

Rensning af sporet

Forud for letbanens genåbning af driften fra 14. juli skal der gennemføres en omfattende rensning af sporet.

I perioden fra midt juni til midt juli, hvor driften har været indstillet mellem Tarup og IKEA, har snavs og urenheder samlet sig på skinnerne, ligesom der også vil være rust som følge af de store mængder nedbør.

Disse urenheder vil føre til, at lydbilledet kan opleves anderledes i de første uger efter letbanens genoptagelse af driften. Rensning af skinner vil foregå med de gule servicekøretøjer – både i dagtimerne forud for driftsstarten og i nattetimerne på grund af behovet for en ekstraordinær indsats.

Selvom det meste snavs kan fjernes med servicekøretøjerne, vil der forventeligt gå nogle uger, før skinnerne igen får dét slid, som genereres af daglige passager af køretøjerne, og dermed vil der i disse uger kunne opleves et forhøjet støjbillede.

Manuel smøring alle hverdage

Med virkning fra uge 24 er den manuelle smøring af kurver udvidet fra to gange pr. uge til smøring på alle hverdage. Samtidig vil der være tættere overvågning, smøringen kan sættes ind med kort varsel, når der konstateres nye kurveskrig.

I praksis har opstarten af den udvidede smøring været udsat på grund af letbanens driftsstop fra midten af juni. I løbet af uge 29 ventes den daglige smøring at være effektueret.

Resultater af de indvendige målinger

Odense Letbane gennemførte i maj en række indvendige målinger af vibrationer og lavfrekvent støj i udvalgte ejendomme langs strækningen.

De overordnede resultater af målingerne er omtalt her

Letbanens rådgiver, COWI, har sammen med en underleverandør foretaget målingerne – og samlet resultaterne i denne rapport (kun udgivet på engelsk).

Uddybende målinger af lavfrekvent støj er samlet i en særskilt rapport

 

STATUS pr. 4. maj 2023:

Smøring på Benedikts Plads aktiveret

I første uge af maj er den automatiske smøring i kurverne på Benedikts Plads nu genaktiveret. Effekten i forhold til dæmpning af kurveskrig vil ske over en periode i takt med, at smøringen fordeles i sporene.

Over de næste uger bliver aktiveringen af smøreskabene fulgt tæt, det sker for at optimere doseringerne, så effekten opnås, uden at skinnerne bliver glatte.               

Uændrede vibrationsniveauer

De seneste grafer over vibrationer – målt ved Hestehaven – viser et uændret billede med relativt stabile niveauer. Målingerne dækker frem til 1. maj.

Måling af støj og vibrationer for hele periodenDiagrammet viser vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra juni 2022 til begyndelsen af maj 2023

Vibrationer og lavfrekvent støj - målt i uge 18Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 9. april til 1. maj 2023. Afdrejning af hjul fremgår, når kurverne viser markante fald. 

 

STATUS pr. 28. april 2023:

Smøring mod kurveskrig udvides

Efter cirka en måned med genaktivering af de automatiske smøreskabe ved TBT-kurven er der registreret en vis dæmpende effekt, men der er stadig lyd i kurven og fortsat behov for at supplere med manuel smøring.

En væsentlig og positiv erfaring er, at åbningen af smøreskabene indtil nu er sket uden skadelig afsmitning i forhold til togsættenes bremseevne – hvilket er afgørende i relation til risikoen for hjulskader. Dermed er der nu mulighed for at gå videre med åbning af smøreskabe i de øvrige kurver langs strækningen.    

Således bliver der fra uge 18 åbnet for smøreskabene i de to kurver på Benedikts Plads. Som tidligere i TBT-kurven, så foregår åbningen med en vis forsigtighed for at undgå overdosering med risiko for glatte skinner. Der vil gå nogle uger, før kurverne er ”mættet” med smøring – og den fulde effekt slår igennem. 

Efter Benedikts Plads bliver kurverne ved hhv. Vesterbro/Vestre Stationsvej og Hauges Plads de næste, hvor den automatiske kurvesmøring genstartes. Resterende kurver følger derefter.

Optrapning af manuel smøring

Den igangværende manuelle smøring i kurverne fortsætter uændret de nærmeste uger, men der arbejdes på en løsning med at udvide tiltaget inden for kort tid. Mere information følger, når der er konkret nyt.

Vibrationsmålinger viser fald

Målingerne ved Hestehaven af vibrationer og lavfrekvent støj viser i sidste halvdel af april en fortsat stabil og faldende tendens.

Seneste måling gælder frem til 25. april. Her er værdierne på de laveste niveauer, der indtil nu er registreret i 2023 – og værdierne nærmer sig de hidtil laveste, målt i efteråret 2022.

Vibrationsmålinger samlet

Diagrammet viser vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra juni 2022 til udgangen af april 2023  

Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 1. april til 25. april 2023. Afdrejning af hjul fremgår, når kurverne viser markante fald. 

 

STATUS pr. 18. april 2023: 

Nye tiltag mod kurveskrig

Tilstedeværelsen af kurveskrig er fortsat markant – og i nogen grad forværret i første halvdel af april. Især i perioder med tørt vejr er kurveskrigene på sit højeste. Som supplement til den stadig igangværende manuelle smøring arbejder Odense Letbane med flere tiltag direkte målrettet kurveskrig.  

Det gælder bl.a. genaktivering af den automatiske kurvesmøring, et tiltag, som Odense Letbane igangsatte i slutningen af marts – i første omgang afgrænset til TBT-kurven. Opstarten sker med betydelig forsigtighed og løbende overvågning af påvirkningen ved letbanevognenes nedbremsninger. Det sker for at undgå en gentagelse af tidligere erfaringer med for mange hjulskader ved brug af automatisk smøring uden tilstrækkelig afstemt dosering.

Tilmelding - nyhedsbrev fra Odense Letbane

De første erfaringer med genstart af den automatiske smøring viser en vis dæmpende effekt umiddelbart efter smørepunkterne. Arbejdet med at tilpasse smøringen med henblik på at opnå bedre effekt fortsætter de kommende uger. Herefter udvides tiltaget til øvrige kurver langs strækningen.

Hjulsmøring sættes i gang

Automatisk flangesmøring (hjulsmøring i toget) er på vej i to togsæt og vil blive igangsat inden for de nærmeste uger. Flangesmøringen fordeler sig på skinnerne og bidrager dermed til at beskytte hjulenes levetid - også på de tog, der ikke har smøringen aktiveret. Der er ingen sikkerhed for effekt i forhold til kurveskrig, men en vis positiv virkning kan ikke udelukkes.

Fra igangsætning vil der gå nogen tid, før end smøringen er jævnt fordelt på hele strækningen.

Ændringer af lyskryds

Et særligt tiltag handler om at ændre opsætningen i alle lyskryds, hvor letbanen passerer. Ved at justere lyssignalernes programmering får letbaneførerne bedre mulighed for at afvikle passage af krydsene i et mere stabilt kørselsmønster med færre opbremsninger og dermed potentielt færre hjulskader.

Tiltaget er ikke direkte målbart, men den hidtidige respons fra letbaneførerne er særdeles positiv.

Foreløbigt er ændringen kun implementeret i et mindre antal kryds. Flere følger løbende. Den samlede plan for ændringer ventes afsluttet inden udgangen af 2023. 

Stabile vibrationsniveauer

De løbende målingerne ved Hestehaven af vibrationer og lavfrekvent støj har i sidste halvdel af marts og første halvdel af april vist visse forbedringer og frem for alt mere stabile niveauer sammenlignet med begyndelsen af året.

I forhold til den samlede plan mod støj og vibrationer er det helt afgørende, at togsættene formår at afvikle lange driftsforløb uden at tilegne sig nye hjulflader.


Måling juni 22 - april 23
Diagrammet viser vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra juni 2022 til medio april 2023


Måling april 2023Diagrammet viser detaljerede vibrationsmålinger ved Hestehaven fordelt på alle 16 togsæt i perioden fra 31. marts til 14. april 2023. Afdrejning af hjul fremgår, når kurverne viser markante fald. 

 

STATUS pr. 21. marts 2023: 

Fortsat ustabile støjniveauer  

Målinger af vibrationer og lavfrekvent støj fra sidste halvdel af februar og begyndelsen marts har vist fortsat ustabile niveauer.   

Togsættene får løbende afdrejet hjul, som hidtil, men i visse tilfælde er effekten kortvarig på grund af nye flat spots inden for få kørsler. Generelt oplever letbaneførerne udfordringer med glatte skinner, hvilket påvirker bremsemønstrene under kørslen – og dermed øger risikoen for flat spots.

Analyser foretaget af COWI indikerer, at visse tidspunkter på dagen rummer forhøjet risiko for bremseproblemer/flat spots, ligesom der også kan være individuelle forskelle mellem hvert enkelt togsæt. Alt sammen forhold, der indgår i det videregående analysearbejde.

COWI er samtidig på vej med en supplerende analyse, der fokuserer på kontaktfladerne mellem hjul og skinner.

Generelt arbejder Odense Letbane og COWI ud fra en proces, hvor tiltag vurderes og implementeres. De individuelle tiltag monitoreres løbende, og datamaterialet indgår i Odense Letbanes samlede analyse af problemstillingerne.

Udfordringer med kurveskrig

Desværre er der fortsat betydelige udfordringer med kurveskrig. Med de relativt tørre vejrforhold som den mest konkrete årsag.

Den manuelle smøring i kurverne fortsætter som hidtil to gange ugentlig – men har under de aktuelle vejrforhold en relativ kortrækkende og utilstrækkelig effekt. Der er således behov for supplerende tiltag med automatiseret kurvesmøring, og her er Odense Letbane i løbende dialog med udbydere af produkter og tekniske løsningsforslag.

Automatisk smøring af togsættenes hjulflanger (bøjede hjulkanter, der holder toget på plads) har i længere tid været indstillet, men bliver nu genoptaget. Smøringen sker primært for at forlænge hjulenes holdbarhed, men kan også have en vis om end begrænset, positiv effekt i forhold til kurveskrig.

Som et supplerende tiltag er der ved Benedikts Plads nu installeret udstyr, der løbende detekterer luftbåren støj, herunder kurveskrig, som kan separeres i målingerne via tidslogging af togsættenes passager. Det skal afklares, hvorvidt måledataene kan bidrage til en kontinuerlig overvågning i forhold til kurveskrig.        

 

STATUS pr. 15. februar 2023:

Højere støjniveauer  

I sidste halvdel af januar og første halvdel af februar har målingerne af vibrationer/lavfrekvent vist stigende niveauer.

Omkring årsskiftet lå hovedparten af togsættene inden for et relativt lavt støjinterval. Siden har billedet ændret, så der fra sidste del i januar og frem er målt højere støjværdier på flere togsæt. Overordnet set er der større spredning i målingerne.        

Udviklingen er sket sideløbende med, at letbaneførerne i samme periode har rapporteret om glatte skinner, hvor vognene har sværere ved at få greb – hvilket øger risikoen for nye flat spots på hjulene og dermed højere støjværdier.

Også fra letbanens naboer er der over de seneste uger indmeldt flere henvendelser om øget støj.   

Odense Letbane har fokus på at afdække årsager til udviklingen over de seneste uger.

Nye tiltag

Som et konkret tiltag, der kan forbedre bremsemønstrene – og dermed mindske risikoen for flat spots – er det besluttet, at letbaneførerne fra nu af kan operere med et mere fleksibelt standsningsområde på stationerne. Som passager kan man derfor opleve, at toget fra gang til gang standser ved lidt forskellige positioner langs perronen.

Samtidig bliver rensning af sporet øget med det formål at fjerne aflejringer, som kan medvirke til at øge glatheden på skinnerne. Tiltaget kan i perioder indebære op til tre ugentlige natkørsler med letbanens servicekøretøj (det er kun muligt at rense hele strækningen om natten).

Flere nye tiltag vil blive testet i den kommende tid – og samtidig fortsætter den løbende hjulafdrejning.

Flere kurveskrig

Over de seneste uger er der konstateret øget forekomst af kurveskrig. Hvilket også er bekræftet gennem flere henvendelser fra naboer tæt på kurverne. De forstærkede kurveskrig er opstået i en periode, hvor der er mere tørt i sporet som følge af et fald i nedbørsmængderne.

For at afhjælpe forholdene bliver der igen justeret på den manuelle kurvesmøring. Smøringen vil stadig foregå to gange ugentlig, men bliver mere omfattende.

Kurvesmøring er helt afgørende i forhold til at reducere kurveskrig, men kan samtidig påvirke skinnernes glathed. Derfor bliver smøringen hele tiden doseret med et betydeligt hensyn til den samlede indsats mod støj og vibrationer.

 

STATUS pr. 23. januar 2023:

Stabile måleniveauer  

Målinger af vibrationer/lavfrekvent støj fra sidste halvdel af december og begyndelsen af januar viser stabile niveauer, hvor 11 ud af de i alt 16 togsæt ligger i relativt lave intervaller sammenlignet med målinger fra de seneste måneder.

De seneste uger har yderligere fem togsæt fået afdrejet hjul. De sidste få togsæt, der aktuelt kører med høje vibrationsniveauer, forventes afdrejet i løbet af januar.

Brug af nyt smøremiddel fortsætter

Siden november har Keolis/Aarsleff Rail testet et nyt smøremiddel i kurverne – med henblik på at finde et produkt, som i højere grad end det oprindelige og hidtil anvendte smøremiddel imødekommer behovet for dels at begrænse kurveskrig mest muligt og dels undgå glatte skinner, der øger risikoen for flat spots.

Erfaringerne med det nye produkt er positive indtil nu, og der er derfor indgået aftale med producenten om et udbygget samarbejde, der yderligere skal optimere brugen af produktet.

De seneste uger har der i perioder været konstateret tiltagende kurveskrig. Hvilket er indrapporteret både af naboer og af letbaneførere. Kurveskrigene har formentlig sammenhæng med en bevidst reducering af smøringen, da der i en periode blev detekteret glatte skinner.

Smøring af skinnerne vil fortsat foregå manuelt med påføring i to gange ugentligt. En plan for automatisering af smøringen er ikke aktuel i øjeblikket.

Plan for opfølgende kontrolmålinger

Med et stabiliseret og lavere niveau af vibrationer/lavfrekvent støj samt en positiv tendens i forhold til at reducere kurveskrigene, er COWI’s vurdering, at tiden er inde til at iværksætte indvendige kontrolmålinger i udvalgte boliger langs strækningen for derigennem at få et mere præcist billede af letbanens støjpåvirkning i forhold til de vejledende grænseværdier.

De nye målinger skal følge op på målinger fra sommeren 2022, og som dokumenterede overskridelser af de vejledende grænseværdier.

Odense Letbane vil i løbet af de kommende uger kontakte udvalgte naboer med henblik på aftaler om at gennemføre indvendige målinger - hver især af få timers varighed. Der bliver tale om et mindre antal målinger, fordelt langs strækningen, og som tilsammen vil give et repræsentativt billede af niveauet for vibrationer og lavfrekvent støj langs strækningen.

 

STATUS pr. 22. december 2022: 

Uændret støjbillede   

De seneste målinger af vibrationer/lavfrekvent støj – foretaget i første halvdel af december – viser et relativt uændret billede med stor spredning i de målte værdier. Enkelte togsæt er faldet i støjniveau i uge 49/50 efter afdrejning af hjul, mens andre togsæt venter på afdrejning og således stadig er i drift med relativt høje støjniveauer.

Tendensen er fortsat, at nyafdrejede togsæt holder nogenlunde stabile, lave niveauer – hvilket også er nødvendigt i forhold til en langsigtet løsning. Dog har det seneste par uger afdækket visse udfordringer med glatte spor, og det er derfor aftalt i task force-gruppen at reducere en anelse i kurvesmøringen. Vel vidende, at dette kan medføre et øget niveau af kurveskrig.  

Alle togsæt, der fortsat kører med flat spots, vil blive afdrejet over de kommende uger. Afdrejningen skal afpasses i forhold til driften, og forventningen er, at alle togsæt i løbet af januar vil være nået igennem.

Positive erfaringer med ny smøring

De første uger med test af et nyt produkt i skinnesmøringen har umiddelbart vist positive resultater. Tilbagemeldinger fra letbaneførerne er, at kurveskrigene er reduceret markant – og Odense Letbane har de seneste uger ikke modtaget nogen nabohenvendelser om kurveskrig. Det hører med til billedet, at de fugtige vejrforhold i sig selv har en dæmpende effekt på kurveskrig – derfor kan reduktionen i kurveskrig ikke entydigt tilskrives smøringen.

Der er umiddelbart to udfordringer ved det aktuelle smørings-setup. 

Dels foregår smøringen manuelt via to ugentlige påførsler i alle kurver. I længden er manuel påførsel ikke holdbart – det er væsentligt at få genetableret automatisk påførsel, hvilket dog vil kræve, at smøreskabene tilpasses det nye produkt.

Samtidig er der konstateret visse udfordringer for togene med at få tilstrækkelig fæste. Hvilket øger risikoen for nye flat spots. Derfor vil Keolis nu reducere mængderne af smøring i kurverne. Ændringen kan øge forekomsten af kurveskrig.

Rapport fra Stadler 

Togleverandøren Stadler har aflagt rapport oven på gennemførte målinger i uge 48 af togsættenes accelerationer og opbremsninger. Målingerne var iværksat for at analysere togsættenes bremsesystemer oven på en periode med et uacceptabelt højt antal tognedbrud.

Stadlers konklusion er, at bremserne reagerede som beskrevet i manualen. Samtidig påpeger task force-gruppen, at målingerne er foretaget under gunstige skinneforhold, og det er gruppens vurdering, at der er behov for opfølgende målinger. 

 

STATUS pr. 7. december 2022: 

Stabilisering i vibrationsniveauer   

COWIs målinger af vibrationsniveauer gennem sidste halvdel af november viser et mere stabilt billede sammenlignet med ugerne forinden. Det positive er, at togsæt med nyafdrejede hjul ser ud til at undgå nye flat spots og dermed holde sig på lavere vibrationsniveauer. Dog er der stadig stor spredning i niveauerne, en del togsæt ligger fortsat højt, mens de afventer afdrejning.

Den løbende hjulafdrejning er i øjeblikket ramt af forsinkelse, bl.a. som følge af øvrige serviceopgaver på togsættene samt en tilpasning af hjuldrejebænken. Det vil derfor stadig vare nogle uger, før alle resterende -ikke-afdrejede togsæt har været gennem fornyet afdrejning.

Skinnerensning tilbage i normalt program

På grund af flere tognedbrud i dagene, hvor efterårsløvfaldet satte ind, blev det besluttet at øge skinnerensningen fra ugentlige til daglige kørsler. Således har letbanens gule servicekøretøjer i en periode gennemkørt strækningen hver nat for dermed at sikre så optimale skinneforhold som muligt under de givne vejrkonditioner, hvor sporet hele tiden tilføres nyt løvfald.

Sammen med andre tiltag og justeringer har den øgede skinnerensning medvirket til at genoprette stabil drift med kun ganske få aflysninger og nedbrud fra uge 45 og frem. Da løvfaldet nu er overstået for denne gang, er skinnerensningen fra uge 48 tilbage i normalt program med én ugentlig natkørsel.  

Skinnerensningen foregår om natten, fordi servicekøretøjerne alene er godkendt til at køre i sporet, når der ikke er letbanedrift.

Stadler har gennemført bremsemålinger

I uge 48 var Stadler (togleverandør) i Odense for at at gennemføre en række målinger af togsættenes accelerationer og opbremsninger. Målingerne var iværksat for at gennemgå togsættenes bremsesystemer oven på en periode med et uacceptabelt højt antal tognedbrud.

Foreløbige data fra målingerne viser, at togsættene reagerede som beskrevet i manualen. Dog udestår en nærmere analyse, før der kan drages endelige konklusioner.     

Manuel smøring med nyt produkt

I løbet af uge af uge 48-49 har Keolis iværksat nyt setup for skinnesmøring i kurverne langs strækningen. Alle de automatiske smøreskabe er frakoblet indtil videre. I stedet foregår smøringen manuelt via foreløbigt to ugentlige smøringer i 11 kurver langs strækningen.

En afgørende forskel i forhold til tidligere er, at smøringen sker med et andet produkt end det hidtil anvendte. De kommende uger vil vise, om produktændringen har nogen effekt i forhold til skinneskrig.

 

STATUS pr. 16. november 2022:

Fortsat høje vibrationsniveauer  

COWIs målinger fra begyndelsen af november viser fortsat høje vibrationsniveauer – en direkte følge af, at adskillige togsæt har kørt med flat spots de seneste uger.

Flat spots fjernes gennem hjulafdrejning. Dog har en række tekniske udfordringer gennem uge 45 betydet, at hjulafdrejningen måtte nedprioriteres til fordel for andre driftsrelaterede opgaver. Afdrejningen ventes igen at være tilbage i det normale forløb i løbet af uge 46.

Smøring: Nye løsninger testes

Det er en stadig udfordring, at letbanens togsæt relativt ofte tilegner sig flat spots. Et fortsat centralt fokuspunkt for task force-gruppen er derfor at optimere smøringen af skinner til et niveau, der dæmper kurveskrig uden at tilføre for store mængder smøring med glatte skinner til følge.

Odense Letbane er i løbende dialog med leverandøren af smøring med henblik på at finde bedre løsninger på de aktuelle udfordringer med både glatte skinner og kurveskrig. Over de kommende uger vil der således på korte, udvalgte strækninger blive eksperimenteret med alternative smøringsprodukter med henblik på at opnå de ønskede resultater.

Indsats mod kurveskrig              

De seneste uger er kurveskrig søgt dæmpet gennem manuel smøring i de mest udsatte kurver. Erfaringerne hidtil er, at manuel smøring har en midlertidig effekt på kurveskrigene – men da smøringen skal gentages relativt ofte, opstår der øget risiko for glatte skinner og efterfølgende driftsforstyrrelser. 

Netop udfordringerne med glatte skinner – hvor også løvfaldet spiller ind – gør, at smøringen i øjeblikket skal holdes på et minimum. Desværre med den konsekvens, at der fortsat opstår kurveskrig, hvilket er indrapporteret fra bl.a. letbaneførere og naboer over de seneste uger.  

Odense Letbane er opmærksom på, at kurveskrig er ekstremt belastende. Manuel smøring kan anvendes i et begrænset omfang, men er ikke en permanent løsning. Det er afgørende for den samlede indsats mod støj og vibrationer, at task force-gruppen fortsætter arbejdet med at optimere skinnesmøringen via smøreanlæg i togsæt og skinner. 


STATUS pr. 2. november 2022: 

Nyeste målinger viser høje vibrationsniveauer 

Målinger indsamlet af COWI i sidste halvdel af oktober viser høje vibrationsniveauer. En kombination af topsmøring på skinnerne plus efterårsløvfald skabte i begyndelsen af oktober ekstraordinært glatte skinner, som på kort tid resulterede i nye flat spots på stort set alle togsæt - og dermed forhøjede vibrationsniveauer. Indtil løvfaldsæsonen er overstået, vil der desværre fortsat være tilbagevendende udfordringer med glatte skinner.

Topsmøringen var iværksat for at imødegå kurveskrig – men blev kort efter indstillet på grund af den uheldige indvirkning på togets bremse- og accelerationsevne og deraf følgende flat spots. Brug af topsmøring er derfor ikke vejen frem på nuværende tidspunkt som en del af skinnesmøringen.

Alle togsæt med flat spots bliver hjulafdrejet i løbet af de nærmeste uger (44-46). Afdrejningen er genoptaget i uge 43 – i forlængelse af en nødvendig garantireparation, som leverandøren har skullet foretage på afdrejningsanlægget i kontrolcentret. Forventningen er, at vibrationsniveauerne vil vise gradvist faldende tendens over de kommende uger i takt med afdrejningerne.

Forbedring omkring skinneskrig  

Et tiltag med manuel smøring af kurver har vist sig at have en dæmpende effekt på de kurveskrig, som har været en markant støjudfordring over en længere periode i det tidlige efterår. Den manuelle smøring blev igangsat i slutningen af uge 41 – med tydelige forbedringer kort efter. 

Manuel smøring skal ses som en midlertidig løsning, der kan dæmpe kurveskrig i en periode, hvor task force-gruppen sideløbende søger at kortlægge de optimale indstillinger af kurvernes automatiske smøreanlæg. 

I flere kurver kan der være behov for at udvide smøreanlæggene med henblik på at opnå tilstrækkelig effekt. Derfor er Odense Letbane i samråd med Keolis (operatør) ved at indarbejde en procedure for løbende indrapportering af kurveskrig og efterfølgende smøring. 

Samtidig er task force-gruppen i tæt dialog med producenten af smøring – og gruppen holder desuden kontakt med øvrige letbaneselskaber i bl.a. i Aarhus og Göteborg med henblik på indsamling af relevant erfaring. 

 

STATUS pr. 11. oktober 2022:

Nye flat spots øger vibrationsniveauer 

Målinger foretaget ved Hestehaven i sidste halvdel af uge 39 viser desværre øgede vibrationsniveauer. Uheldigvis har opstart af topsmøring i kurverne – med det formål at afdæmpe kurveskrig – ført til glatte og fedtede skinner, som påvirker letbanevognene i form af forringet hjul/skinnekontakt ved både accelerationer og opbremsninger. Forringet hjul/skinnekontakt skaber nye flat spots på hjulene, hvilket øger vibrationsniveauerne.

Topsmøringen er igen frakoblet, og sporene bliver rengjort for overskydende fedt. Samtidig vil flat spots blive afdrejet over de kommende uger – med fokus på togsæt målt med de højeste vibrationsniveauer.

Fortsat udfordringer med kurveskrig

Indsatsen for at nedbringe vibrationsniveauet har beklageligvis resulteret i tiltagende kurveskrig over de seneste uger. 

Et forsøg med at tilslutte topsmøring på skinnerne har ikke haft den ønskede effekt i forhold til at dæmpe kurveskrigene. Topsmøringen var det seneste af en række af justeringstiltag over de forløbne uger, hvor konklusionen lige nu (uge 41) er, at en effektiv løsning endnu ikke er fundet.

Fra nu af rettes fokus på sidesmøring af skinnerne, hvilket tidligere har haft gunstig effekt, og der vil efter behov blive fulgt op med manuel smøring  – svarende til den metode, entreprenøren anvendte i letbanens testperiode, hvor kurvernes smøreskabe endnu ikke var taget i brug.

Periodevise kurveskrig kan aldrig helt undgås, men kan og skal holdes på et absolut minimum – med mulighed for hurtige og effektive justeringer, når eksempelvis omslag i vejret påvirker hjul/skinnekontakten.

Lige nu (uge 41) har tiltag mod kurveskrig højeste prioritet med tæt opfølgning på, hvordan forholdene udvikler sig.      

Overfladeslibning gennemført

Den planlagte overfladeslibning af letbanens skinner er nu gennemført. Slibningen har fjernet både ujævnheder samt alt fedt fra skinnerne.

Slibearbejdet blev indledningsvis forsinket af tekniske problemer, derfor blev kørslerne med slibeanhængeren forlænget fra uge 39 og ind i uge 40, før det ønskede slutresultat var opnået. 

En eventuel målbar effekt af slibningen vil først kunne identificeres, når skinnerne er igen er rensede og rengjorte oven på forsøget med topsmøring.

Aktuelt tilbageskridt

Efter flere uger med gradvis positiv udvikling i de løbende vibrationsmålinger så må den samlede indsats lige nu (uge 41) notere et tilbageskridt, som der skal rettes op på over de nærmeste uger.

Task force-gruppen indhenter hele tiden væsentlige erfaringer, som bringes med i det videre forløb. Det er gennem forsøg, justeringer og nye forsøg, at letbanen over tid skal opnå det rette setup, hvor smøringen i skinnerne både sikrer kørsel med optimal hjul/skinnekontakt og samtidig forhindrer et uacceptabelt omfang af kurveskrig.   

 

STATUS pr. 20. september 2022:

Uændret støjbillede

Målinger af vibrationer ved Hestehaven viser et uændret, stabilt niveau – svarende til de niveauer, der er målt gennem august og frem til midten af september. Et-to togsæt viser forhøjede niveauer, de øvrige har et ensartet niveau, som er lavere end de vibrationsniveauer, der blev målt tilbage i april-maj.

Odense Letbanes rådgiver, COWI, vurderer, at vibrationsniveauerne skal nedbringes yderligere, før letbanens kørsler generelt kan forventes at holde sig under de vejledende grænseværdier.

Overfladeslibning indenfor de nærmeste uger

Der er nu truffet beslutning om at foretage en let overfladeslibning af den samlede strækning. Slibningen vil foregå ved natlige kørsler indenfor de nærmeste uger. Nærmere information om datoer og tidspunkter vil blive varslet over for naboer langs strækningen.

Formålet med overfladeslibningen er at fjerne snavs og ujævnheder fra skinnerne – og dermed eliminere ét af de forhold, der kan øge støjniveauerne.

Kurvesmøring skrues op

Odense Letbane har i løbet af uge 36 og 37 modtaget et antal naboklager, der specifikt handler om kurveskrig. Flere klagere giver udtryk for, at kurveskrig ellers ikke har været noget nævneværdigt tema i sommerens løb – men på det seneste er det blevet et meget belastende problem.

På baggrund af naboreaktionerne, har Odense Letbane nu aftalt med Keolis – der som infrastrukturforvalter har ansvar for drift af letbaneanlægget – at der skrues op for smøringen i de kurver, hvor naboerne har oplevet gener. Keolis vurderer, at problemerne vil aftage markant i løbet af uge 38. Odense Letbane følger udviklingen tæt over de kommende dage og uger.

Som led i den overordnede indsats mod støj og vibrationer er smøring af skinner i øjeblikket begrænset til et minimum. Det handler om at identificere de helt præcise smøremængder – som på den ene side kan forhindre kurveskrig og på den anden side forhindre skinnerne i at være for glatte, hvilket kan føre til unødigt hårde opbremsninger og dermed risiko for flat spots.

En detaljeret plan for test og tilpasning af smøring er på vej i forlængelse af task force-enhedens workshop, afholdt den 15. september.

 

STATUS pr. 5. september 2022: 

Stadig mere stabile støjniveauer 

De fortsatte, systematiske målinger ved Hesthaven viser et stadig mere stabilt billede af togsættenes vibrationsniveauer. I løbet af august har målingerne generelt samlet sig på et mere ensartet niveau blandt de målte togsæt. Dog er der særligt fokus på tre togsæt, der skiller sig ud med højere niveauer end de øvrige.

Det er fortsat COWI’s vurdering, at vibrationsniveauerne som helhed skal nedbringes yderligere, før de kan forventes at ligge inden for rammerne af de vejledende grænseværdier.

Facademålinger på fem adresser

Facademålinger på fem udvalgte og særligt udsatte adresser fortsætter – og bekræfter billedet af stabile niveauer, men med enkelte togsæt der skiller sig ud negativt med højere peakværdier.

COWI vurderer, at der er brug for et stabilt niveau for alle togsæt, før end indvendige målinger i ejendommene eventuelt kan overvejes.

Overfladeslibning af skinner

Odense Letbane har modtaget tilbud på overfladeslibning af skinnerne. Der er tale om specialkøretøjer, der særligt egner sig til skinneslibning på letbaner. Slibningen har til formål at fjerne ujævnheder, som kan føre til øgede støjniveauer. Odense Letbane er i gang med at vurdere de indkomne tilbud og forventningen er, at slibning vil kunne foregå i løbet af de kommende måneder.

Endelig beslutning om at iværksætte overfladeslibning er endnu ikke truffet.

Task Force-workshop medio september

For at sikre koordinering og fremdrift for den samlede indsats mod støj og vibrationer afvikler Task Force-gruppen midt i september en halvdags workshop. Formålet er at tilrettelægge en detaljeret plan for tiltag i resten af 2022 samt en overordnet plan for tiltag i første halvår af 2023.

Blandt andet af hensyn til den komplekse og tidskrævende indsats for at optimere smøring af skinner og togsæt er der behov for detaljerede handlingsplaner for de kommende uger og måneder.

Rensnings af sporene – især i kurver – er også en del af analysearbejdet. Rensningen udføres med letbanens servicekøretøjer ved natlige kørsler på udvalgte hverdage.


STATUS pr. 22. august 2022:

Tegn på faldende støjniveauer

Odense Letbanes rådgiver COWI fortsætter systematiske målinger af samtlige tog, der passerer Hestehaven. Stedet er velegnet på grund af meget begrænset påvirkning fra andre støjkilder. Således er det relativt enkelt at separere letbanens lyd fra omgivelserne.

De seneste ugers målinger (juli-august) dokumenterer et generelt fald i togsættenes lydniveauer. Faldene sker på bagkant af høje niveauer, der tidligere er målt ved Hestehaven, derfor er det endnu ikke muligt at drage nærmere konklusioner, herunder vurdere niveauerne for støj/vibrationer i henhold til de vejledende grænseværdier. Men der er tale om en bevægelse i nedadgående retning.  

Facademålinger på fem adresser

Siden begyndelsen af august har COWI foretaget facademålinger på fem udvalgte adresser langs sporet. Adresser, der alle er identificeret blandt de hårdest ramte i relation til tidligere målte overskridelser.

COWI oplyser, at de første målinger ser ud til at bekræfte billedet fra Hestehaven – det vil sige reducerede vibrationsniveauer.

Smøring af hjul og skinner

Letbanens smøring i kurver og i togsæt gennemgår i øjeblikket en nærmere analyse med henblik på at afklare, hvorvidt smøringen har en uhensigtsmæssig påvirkning af bremsemønstre. Som led i en ”nulstilling” har smøring af både hjul og skinner været indstillet gennem sommerperioden. 

De afbrudte smøringer har forventeligt resulteret i øget forekomst af ”kurveskrig” – og deraf en del naboreaktioner.  

Odense Letbane har derfor nu genoptaget smøring i de mest kritiske kurver langs ruten, det gælder bl.a. ved TBT Tower, Hauges Plads og Benedikts Plads. Smøringen foregår på et ”minimumsniveau”, der sikrer, at de igangværende analyser kan fortsætte.

Togsættenes indvendige smøring af hjul (flangesmøring) er fortsat indstillet som led i analyserne.

Rensnings af sporene – især i kurver – er også en del af analysearbejdet. Rensningen udføres med letbanens servicekøretøjer ved natlige kørsler på udvalgte hverdage.

Normal hastighed genoptages

Siden fredag den 24. juni har letbanen på udvalgte delstrækninger kørt med nedsat hastighed i ydertimerne før kl. 06.00 og efter kl. 22.00. Initiativet blev sat i værk som et forsøg med henblik på at afdække en mulig effekt i forhold til at dæmpe støjniveauet.

På baggrund af COWI’s nye facademålinger er konklusionen nu, at hastighedsnedsættelsen ikke har resulteret i nogen signifikant effekt. Der er i bedste fald tale om en marginal støjreduktion, som imidlertid opvejes af længere passagetider. Heller ikke naboer langs letbanen har givet udtryk for positive effekter af forsøget. 

Derfor har Odense Letbane nu besluttet af afslutte forsøget og vende tilbage til kørsel med normale  hastigheder også i ydertimerne. Justeringen vil ske i løbet af uge 34.

Afdrejning af hjul med lavere frekvens

Systematisk afdrejning af hjul er bekræftet som den foreløbigt mest effektive enkeltindsats mod støj/vibrationer. De faste målinger ved Hestehaven gør det muligt med kort varsel at tage konkrete togsæt ud af drift, når der opstår tegn på flat spots og deraf følgende øgede støjniveauer. 

Frekvensen for afdrejning af hjul ligger på et fortsat højt og i længden uholdbart niveau. Dog viser erfaringer fra de seneste uger, at de enkelte togsæt kan holdes længere tid på skinnerne end tidligere, før der viser sig behov for nye afdrejninger. 

Udviklingen følges tæt med henblik på nærmere afklaring af årsagssammenhænge.

Overfladeslibning af skinner

Odense Letbane afventer lige nu tilbud på let overfladeslibning af skinner på enten hele eller dele af strækningen. Slibningen har til formål at fjerne ujævnheder, som kan føre til øgede støjniveauer.

Endelig beslutning om at iværksætte overfladeslibning er endnu ikke truffet.

 

STATUS pr. 23. juni 2022:  

Kontrolmålinger

I første halvdel af maj gennemførte Odense Letbanes rådgiver, COWI, kontrolmålinger af vibrationer og lavfrekvent støj ved togpassager på ti udvalgte adresser, der alle ligger få meter fra letbanestrækningen.

Resultatet af målingerne viser, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Det gælder især ved togpassager på nærmeste skinne, hvor der i enkelte tilfælde er tale om overskridelser ved samtlige målinger.

Se også Nye støjmålinger retter fokus mod Odense Letbanes entreprenører

Ny task force med alle parter

Det var et klart kontraktskrav til leverandørerne, at letbanen i sin helhed overholder de vejledende grænseværdier for støj. Derfor har Odense Letbane bedt entreprenørerne i fællesskab, om at foretage de nødvendige tiltag, for at nedbringe støjgenerne. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af Odense Letbane P/S, letbanens rådgivende ingeniør, COWI, entreprenøren COMSA, togleverandøren Stadler samt Odense Letbanes driftsoperatør, Keolis.

Arbejdsgruppens formål, er at sikre samspillet mellem alle aktørerne og medvirke til, igangsættelse af effektive indsatser.

Odense Letbanes rådgiver, COWI, har vurderet, at en række elementer kan være medvirkende til, at de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer overskrides. På nuværende tidspunkt (juni 2022, red.) er de konkrete årsager ikke kendte.  

Odense Letbane har bedt COMSA of Stadler udarbejde handlingsplaner, der kan danne grundlag for sikring af fremdrift i arbejdsgruppen. I den forbindelse skal det nævnes, at Odense Letbane ikke kontraktuelt kan bestemme, hvilke tiltag entreprenørne skal foretage sig.

Blandt de tiltag, der nu sættes i gang, er:

Monitorering af tiltag

Odense Letbane vil løbende monitorere virkningen af de tiltag, der igangsættes.

Derfor opsætter Odense Letbane fem vibrationsmålere på sokler på bygninger langs letbanen. For nuværende arbejdes der på en løsning, hvor der opsættes vibrationsmålerne på følgende strækninger:

Disse målepunkter, er ikke et udtryk for, at der ikke kan være andre områder langs letbanen der er påvirket af støj, men Odense Letbanes rådgiver har udvalgt disse områder, da målingerne her, vil være et godt billede af hvilke tiltag der har de nødvendige effekter og i hvilket omfang de virker.

Se også Støjrapport fra COWI juni 2022
Se også Hvad er det der støjer?

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070