Letbanen på Vestre Stationsvej
22. september 2022

Status på letbanens indsats mod støj og vibrationer

Bliv opdateret på, hvad Odense Letbane gør for at dæmpe støj fra togene.

Odense Letbane tager naboklager over støj og vibrationer dybt alvorligt – og har iværksat en skærpet indsats for at reducere lydniveauet fra letbanetogene.

Indsatsen er forankret i en task force-gruppe med deltagelse af letbanens entreprenør, COMSA, togleverandøren Stadler, den daglige operatør, Keolis, Odense Letbane P/S samt Odense Letbanes rådgiver, COWI. Gruppen samles ugentligt for at dele resultater og koordinere videre skridt.  

Her på siden vil de nyeste opdateringer fra gruppens arbejde blive publiceret.

 

STATUS pr. 20. september 2022:

Uændret støjbillede

Målinger af vibrationer ved Hestehaven viser et uændret, stabilt niveau – svarende til de niveauer, der er målt gennem august og frem til midten af september. Et-to togsæt viser forhøjede niveauer, de øvrige har et ensartet niveau, som er lavere end de vibrationsniveauer, der blev målt tilbage i april-maj.

Odense Letbanes rådgiver, COWI, vurderer, at vibrationsniveauerne skal nedbringes yderligere, før letbanens kørsler generelt kan forventes at holde sig under de vejledende grænseværdier.

Overfladeslibning indenfor de nærmeste uger

Der er nu truffet beslutning om at foretage en let overfladeslibning af den samlede strækning. Slibningen vil foregå ved natlige kørsler indenfor de nærmeste uger. Nærmere information om datoer og tidspunkter vil blive varslet over for naboer langs strækningen.

Formålet med overfladeslibningen er at fjerne snavs og ujævnheder fra skinnerne – og dermed eliminere ét af de forhold, der kan øge støjniveauerne.

Kurvesmøring skrues op

Odense Letbane har i løbet af uge 36 og 37 modtaget et antal naboklager, der specifikt handler om kurveskrig. Flere klagere giver udtryk for, at kurveskrig ellers ikke har været noget nævneværdigt tema i sommerens løb – men på det seneste er det blevet et meget belastende problem.

På baggrund af naboreaktionerne, har Odense Letbane nu aftalt med Keolis – der som infrastrukturforvalter har ansvar for drift af letbaneanlægget – at der skrues op for smøringen i de kurver, hvor naboerne har oplevet gener. Keolis vurderer, at problemerne vil aftage markant i løbet af uge 38. Odense Letbane følger udviklingen tæt over de kommende dage og uger.

Som led i den overordnede indsats mod støj og vibrationer er smøring af skinner i øjeblikket begrænset til et minimum. Det handler om at identificere de helt præcise smøremængder – som på den ene side kan forhindre kurveskrig og på den anden side forhindre skinnerne i at være for glatte, hvilket kan føre til unødigt hårde opbremsninger og dermed risiko for flat spots.

En detaljeret plan for test og tilpasning af smøring er på vej i forlængelse af task force-enhedens workshop, afholdt den 15. september.

 

STATUS pr. 5. september 2022: 

Stadig mere stabile støjniveauer 

De fortsatte, systematiske målinger ved Hesthaven viser et stadig mere stabilt billede af togsættenes vibrationsniveauer. I løbet af august har målingerne generelt samlet sig på et mere ensartet niveau blandt de målte togsæt. Dog er der særligt fokus på tre togsæt, der skiller sig ud med højere niveauer end de øvrige.

Det er fortsat COWI’s vurdering, at vibrationsniveauerne som helhed skal nedbringes yderligere, før de kan forventes at ligge inden for rammerne af de vejledende grænseværdier.

Facademålinger på fem adresser

Facademålinger på fem udvalgte og særligt udsatte adresser fortsætter – og bekræfter billedet af stabile niveauer, men med enkelte togsæt der skiller sig ud negativt med højere peakværdier.

COWI vurderer, at der er brug for et stabilt niveau for alle togsæt, før end indvendige målinger i ejendommene eventuelt kan overvejes.

Overfladeslibning af skinner

Odense Letbane har modtaget tilbud på overfladeslibning af skinnerne. Der er tale om specialkøretøjer, der særligt egner sig til skinneslibning på letbaner. Slibningen har til formål at fjerne ujævnheder, som kan føre til øgede støjniveauer. Odense Letbane er i gang med at vurdere de indkomne tilbud og forventningen er, at slibning vil kunne foregå i løbet af de kommende måneder.

Endelig beslutning om at iværksætte overfladeslibning er endnu ikke truffet.

Task Force-workshop medio september

For at sikre koordinering og fremdrift for den samlede indsats mod støj og vibrationer afvikler Task Force-gruppen midt i september en halvdags workshop. Formålet er at tilrettelægge en detaljeret plan for tiltag i resten af 2022 samt en overordnet plan for tiltag i første halvår af 2023.

Blandt andet af hensyn til den komplekse og tidskrævende indsats for at optimere smøring af skinner og togsæt er der behov for detaljerede handlingsplaner for de kommende uger og måneder.

Rensnings af sporene – især i kurver – er også en del af analysearbejdet. Rensningen udføres med letbanens servicekøretøjer ved natlige kørsler på udvalgte hverdage.


STATUS pr. 22. august 2022:

Tegn på faldende støjniveauer

Odense Letbanes rådgiver COWI fortsætter systematiske målinger af samtlige tog, der passerer Hestehaven. Stedet er velegnet på grund af meget begrænset påvirkning fra andre støjkilder. Således er det relativt enkelt at separere letbanens lyd fra omgivelserne.

De seneste ugers målinger (juli-august) dokumenterer et generelt fald i togsættenes lydniveauer. Faldene sker på bagkant af høje niveauer, der tidligere er målt ved Hestehaven, derfor er det endnu ikke muligt at drage nærmere konklusioner, herunder vurdere niveauerne for støj/vibrationer i henhold til de vejledende grænseværdier. Men der er tale om en bevægelse i nedadgående retning.  

Facademålinger på fem adresser

Siden begyndelsen af august har COWI foretaget facademålinger på fem udvalgte adresser langs sporet. Adresser, der alle er identificeret blandt de hårdest ramte i relation til tidligere målte overskridelser.

COWI oplyser, at de første målinger ser ud til at bekræfte billedet fra Hestehaven – det vil sige reducerede vibrationsniveauer.

Smøring af hjul og skinner

Letbanens smøring i kurver og i togsæt gennemgår i øjeblikket en nærmere analyse med henblik på at afklare, hvorvidt smøringen har en uhensigtsmæssig påvirkning af bremsemønstre. Som led i en ”nulstilling” har smøring af både hjul og skinner været indstillet gennem sommerperioden. 

De afbrudte smøringer har forventeligt resulteret i øget forekomst af ”kurveskrig” – og deraf en del naboreaktioner.  

Odense Letbane har derfor nu genoptaget smøring i de mest kritiske kurver langs ruten, det gælder bl.a. ved TBT Tower, Hauges Plads og Benedikts Plads. Smøringen foregår på et ”minimumsniveau”, der sikrer, at de igangværende analyser kan fortsætte.

Togsættenes indvendige smøring af hjul (flangesmøring) er fortsat indstillet som led i analyserne.

Rensnings af sporene – især i kurver – er også en del af analysearbejdet. Rensningen udføres med letbanens servicekøretøjer ved natlige kørsler på udvalgte hverdage.

Normal hastighed genoptages

Siden fredag den 24. juni har letbanen på udvalgte delstrækninger kørt med nedsat hastighed i ydertimerne før kl. 06.00 og efter kl. 22.00. Initiativet blev sat i værk som et forsøg med henblik på at afdække en mulig effekt i forhold til at dæmpe støjniveauet.

På baggrund af COWI’s nye facademålinger er konklusionen nu, at hastighedsnedsættelsen ikke har resulteret i nogen signifikant effekt. Der er i bedste fald tale om en marginal støjreduktion, som imidlertid opvejes af længere passagetider. Heller ikke naboer langs letbanen har givet udtryk for positive effekter af forsøget. 

Derfor har Odense Letbane nu besluttet af afslutte forsøget og vende tilbage til kørsel med normale  hastigheder også i ydertimerne. Justeringen vil ske i løbet af uge 34.

Afdrejning af hjul med lavere frekvens

Systematisk afdrejning af hjul er bekræftet som den foreløbigt mest effektive enkeltindsats mod støj/vibrationer. De faste målinger ved Hestehaven gør det muligt med kort varsel at tage konkrete togsæt ud af drift, når der opstår tegn på flat spots og deraf følgende øgede støjniveauer. 

Frekvensen for afdrejning af hjul ligger på et fortsat højt og i længden uholdbart niveau. Dog viser erfaringer fra de seneste uger, at de enkelte togsæt kan holdes længere tid på skinnerne end tidligere, før der viser sig behov for nye afdrejninger. 

Udviklingen følges tæt med henblik på nærmere afklaring af årsagssammenhænge.

Overfladeslibning af skinner

Odense Letbane afventer lige nu tilbud på let overfladeslibning af skinner på enten hele eller dele af strækningen. Slibningen har til formål at fjerne ujævnheder, som kan føre til øgede støjniveauer.

Endelig beslutning om at iværksætte overfladeslibning er endnu ikke truffet.

 

STATUS pr. 23. juni 2022:  

Kontrolmålinger

I første halvdel af maj gennemførte Odense Letbanes rådgiver, COWI, kontrolmålinger af vibrationer og lavfrekvent støj ved togpassager på ti udvalgte adresser, der alle ligger få meter fra letbanestrækningen.

Resultatet af målingerne viser, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Det gælder især ved togpassager på nærmeste skinne, hvor der i enkelte tilfælde er tale om overskridelser ved samtlige målinger.

Se også Nye støjmålinger retter fokus mod Odense Letbanes entreprenører

Ny task force med alle parter

Det var et klart kontraktskrav til leverandørerne, at letbanen i sin helhed overholder de vejledende grænseværdier for støj. Derfor har Odense Letbane bedt entreprenørerne i fællesskab, om at foretage de nødvendige tiltag, for at nedbringe støjgenerne. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af Odense Letbane P/S, letbanens rådgivende ingeniør, COWI, entreprenøren COMSA, togleverandøren Stadler samt Odense Letbanes driftsoperatør, Keolis.

Arbejdsgruppens formål, er at sikre samspillet mellem alle aktørerne og medvirke til, igangsættelse af effektive indsatser.

Odense Letbanes rådgiver, COWI, har vurderet, at en række elementer kan være medvirkende til, at de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer overskrides. På nuværende tidspunkt (juni 2022, red.) er de konkrete årsager ikke kendte.  

Odense Letbane har bedt COMSA of Stadler udarbejde handlingsplaner, der kan danne grundlag for sikring af fremdrift i arbejdsgruppen. I den forbindelse skal det nævnes, at Odense Letbane ikke kontraktuelt kan bestemme, hvilke tiltag entreprenørne skal foretage sig.

Blandt de tiltag, der nu sættes i gang, er:

Monitorering af tiltag

Odense Letbane vil løbende monitorere virkningen af de tiltag, der igangsættes.

Derfor opsætter Odense Letbane fem vibrationsmålere på sokler på bygninger langs letbanen. For nuværende arbejdes der på en løsning, hvor der opsættes vibrationsmålerne på følgende strækninger:

Disse målepunkter, er ikke et udtryk for, at der ikke kan være andre områder langs letbanen der er påvirket af støj, men Odense Letbanes rådgiver har udvalgt disse områder, da målingerne her, vil være et godt billede af hvilke tiltag der har de nødvendige effekter og i hvilket omfang de virker.

Se også Støjrapport fra COWI juni 2022
Se også Hvad er det der støjer?

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070