10. juni 2022

Status på letbanens indsats mod støj og vibrationer

Bliv opdateret på, hvad Odense Letbane gør for at dæmpe støj fra togene.

Odense Letbane har i løbet af foråret modtaget et betydeligt antal naboklager over støj og vibrationer fra letbanens testkørsler.

Stigningen skete i en periode af foråret, hvor letbanens entreprenør, COMSA, optrappede sit testprogram, så der i perioder blev kørt efter fuld køreplan – hvilket vil sige med tog på skinnerne fra tidlig morgen, før kl. 05, og til langt efter midnat alle ugens dage.

Aktuel tidsplan

Sidst i april afsluttede COMSA testkørslerne og overdrog anlægget til Odense Letbane. Herefter overtog Keolis ansvaret som operatør og infrastrukturforvalter ved letbanen.

Letbanen åbnede for passagerkørsel lørdag den 28. maj, og det er nu Keolis, der varetager den daglige drift med op til 13 tog på skinnerne ad gangen - svarende til fuld køreplan med tog i begge retninger for hvert 7,5 minut på hverdage mellem kl. 07 og 18. I de tidlige morgentimer og om aftenen er der 15 min. mellem hvert tog.

 

Indsats mod støj og vibrationer

Odense Letbane tager naboklager over støj og vibrationer dybt alvorligt – og har iværksat en skærpet indsats for at skabe klarhed over hvilke forhold, der påvirker letbanens støjniveau.

Blandt andet har et hold af udenlandske eksperter lavet minutiøse analyser af letbanens togsæt – med særlig opmærksomhed på forholdet mellem hjul og skinner. Ekspertenes rådgivning indgår i Odense Letbanes videre indsats for at begrænse støjen.

Dertil kommer et optrappet indsats med at afdreje hjul for dermed at imødegå støjfremkaldende flat
spots.

 

Entreprenørens målinger

Med hjælp fra en uafhængig rådgiver har COMSA tidligere i år gennemført støj- og vibrationsmålinger på mere end 40 udvalgte punkter langs letbanestrækningen. Odense Letbanes rådgiver, COWI, har efterfølgende valideret målingerne. COMSAs afrapportering viser et samlet billede af støj/vibrationer, hvor letbanens kørsler holder sig inden for de vejledende grænseværdier, der er aftalt i kontrakten.
Dog er det samtidig Odense Letbanes vurdering, at der er behov for opfølgende kontrolmålinger - ikke mindst baseret på det betydelige antal klager, der er indløbet. Dertil kommer, at enkelte ikke-videnskabelige målinger - foretaget på initiativ af Odense Letbane - har vist delvise overskridelser af de vejledende grænseværdier.

Derfor har COWI i løbet af maj foretaget en række kontrolmålinger på udvalgte adresser langs strækningen. Odense Letbane afventer endelig afrapportering fra COWI i løbet af juni.
Hvad er det der støjer?

Når det handler om støj fra letbanen, er der primært to kategorier – kurveskrig og rumlen/lavfrekvent støj:

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36492171

EAN 5798006615070