Letbanen på Vestre Stationsvej
23. januar 2023

Status på letbanens indsats mod støj og vibrationer

Bliv opdateret på, hvad Odense Letbane gør for at dæmpe støj fra togene.

Odense Letbane tager naboklager over støj og vibrationer dybt alvorligt – og har iværksat en skærpet indsats for at reducere lydniveauet fra letbanetogene.

Indsatsen er forankret i en task force-gruppe med deltagelse af letbanens entreprenør, COMSA, togleverandøren Stadler, den daglige operatør, Keolis, Odense Letbane P/S samt Odense Letbanes rådgiver, COWI. Gruppen samles ugentligt for at dele resultater og koordinere de videre skridt.  

Cirka hver 14. dag bliver seneste nyt om støj/vibrationer publiceret her:

 

STATUS pr. 23. januar 2023:

Stabile måleniveauer  

Målinger af vibrationer/lavfrekvent støj fra sidste halvdel af december og begyndelsen af januar viser stabile niveauer, hvor 11 ud af de i alt 16 togsæt ligger i relativt lave intervaller sammenlignet med målinger fra de seneste måneder.

De seneste uger har yderligere fem togsæt fået afdrejet hjul. De sidste få togsæt, der aktuelt kører med høje vibrationsniveauer, forventes afdrejet i løbet af januar.

Brug af nyt smøremiddel fortsætter

Siden november har Keolis/Aarsleff Rail testet et nyt smøremiddel i kurverne – med henblik på at finde et produkt, som i højere grad end det oprindelige og hidtil anvendte smøremiddel imødekommer behovet for dels at begrænse kurveskrig mest muligt og dels undgå glatte skinner, der øger risikoen for flat spots.

Erfaringerne med det nye produkt er positive indtil nu, og der er derfor indgået aftale med producenten om et udbygget samarbejde, der yderligere skal optimere brugen af produktet.

De seneste uger har der i perioder været konstateret tiltagende kurveskrig. Hvilket er indrapporteret både af naboer og af letbaneførere. Kurveskrigene har formentlig sammenhæng med en bevidst reducering af smøringen, da der i en periode blev detekteret glatte skinner.

Smøring af skinnerne vil fortsat foregå manuelt med påføring i to gange ugentligt. En plan for automatisering af smøringen er ikke aktuel i øjeblikket.

Plan for opfølgende kontrolmålinger

Med et stabiliseret og lavere niveau af vibrationer/lavfrekvent støj samt en positiv tendens i forhold til at reducere kurveskrigene, er COWI’s vurdering, at tiden er inde til at iværksætte indvendige kontrolmålinger i udvalgte boliger langs strækningen for derigennem at få et mere præcist billede af letbanens støjpåvirkning i forhold til de vejledende grænseværdier.

De nye målinger skal følge op på målinger fra sommeren 2022, og som dokumenterede overskridelser af de vejledende grænseværdier.

Odense Letbane vil i løbet af de kommende uger kontakte udvalgte naboer med henblik på aftaler om at gennemføre indvendige målinger - hver især af få timers varighed. Der bliver tale om et mindre antal målinger, fordelt langs strækningen, og som tilsammen vil give et repræsentativt billede af niveauet for vibrationer og lavfrekvent støj langs strækningen.

 

STATUS pr. 22. december 2022: 

Uændret støjbillede   

De seneste målinger af vibrationer/lavfrekvent støj – foretaget i første halvdel af december – viser et relativt uændret billede med stor spredning i de målte værdier. Enkelte togsæt er faldet i støjniveau i uge 49/50 efter afdrejning af hjul, mens andre togsæt venter på afdrejning og således stadig er i drift med relativt høje støjniveauer.

Tendensen er fortsat, at nyafdrejede togsæt holder nogenlunde stabile, lave niveauer – hvilket også er nødvendigt i forhold til en langsigtet løsning. Dog har det seneste par uger afdækket visse udfordringer med glatte spor, og det er derfor aftalt i task force-gruppen at reducere en anelse i kurvesmøringen. Vel vidende, at dette kan medføre et øget niveau af kurveskrig.  

Alle togsæt, der fortsat kører med flat spots, vil blive afdrejet over de kommende uger. Afdrejningen skal afpasses i forhold til driften, og forventningen er, at alle togsæt i løbet af januar vil være nået igennem.

Positive erfaringer med ny smøring

De første uger med test af et nyt produkt i skinnesmøringen har umiddelbart vist positive resultater. Tilbagemeldinger fra letbaneførerne er, at kurveskrigene er reduceret markant – og Odense Letbane har de seneste uger ikke modtaget nogen nabohenvendelser om kurveskrig. Det hører med til billedet, at de fugtige vejrforhold i sig selv har en dæmpende effekt på kurveskrig – derfor kan reduktionen i kurveskrig ikke entydigt tilskrives smøringen.

Der er umiddelbart to udfordringer ved det aktuelle smørings-setup. 

Dels foregår smøringen manuelt via to ugentlige påførsler i alle kurver. I længden er manuel påførsel ikke holdbart – det er væsentligt at få genetableret automatisk påførsel, hvilket dog vil kræve, at smøreskabene tilpasses det nye produkt.

Samtidig er der konstateret visse udfordringer for togene med at få tilstrækkelig fæste. Hvilket øger risikoen for nye flat spots. Derfor vil Keolis nu reducere mængderne af smøring i kurverne. Ændringen kan øge forekomsten af kurveskrig.

Rapport fra Stadler 

Togleverandøren Stadler har aflagt rapport oven på gennemførte målinger i uge 48 af togsættenes accelerationer og opbremsninger. Målingerne var iværksat for at analysere togsættenes bremsesystemer oven på en periode med et uacceptabelt højt antal tognedbrud.

Stadlers konklusion er, at bremserne reagerede som beskrevet i manualen. Samtidig påpeger task force-gruppen, at målingerne er foretaget under gunstige skinneforhold, og det er gruppens vurdering, at der er behov for opfølgende målinger. 

 

STATUS pr. 7. december 2022: 

Stabilisering i vibrationsniveauer   

COWIs målinger af vibrationsniveauer gennem sidste halvdel af november viser et mere stabilt billede sammenlignet med ugerne forinden. Det positive er, at togsæt med nyafdrejede hjul ser ud til at undgå nye flat spots og dermed holde sig på lavere vibrationsniveauer. Dog er der stadig stor spredning i niveauerne, en del togsæt ligger fortsat højt, mens de afventer afdrejning.

Den løbende hjulafdrejning er i øjeblikket ramt af forsinkelse, bl.a. som følge af øvrige serviceopgaver på togsættene samt en tilpasning af hjuldrejebænken. Det vil derfor stadig vare nogle uger, før alle resterende -ikke-afdrejede togsæt har været gennem fornyet afdrejning.

Skinnerensning tilbage i normalt program

På grund af flere tognedbrud i dagene, hvor efterårsløvfaldet satte ind, blev det besluttet at øge skinnerensningen fra ugentlige til daglige kørsler. Således har letbanens gule servicekøretøjer i en periode gennemkørt strækningen hver nat for dermed at sikre så optimale skinneforhold som muligt under de givne vejrkonditioner, hvor sporet hele tiden tilføres nyt løvfald.

Sammen med andre tiltag og justeringer har den øgede skinnerensning medvirket til at genoprette stabil drift med kun ganske få aflysninger og nedbrud fra uge 45 og frem. Da løvfaldet nu er overstået for denne gang, er skinnerensningen fra uge 48 tilbage i normalt program med én ugentlig natkørsel.  

Skinnerensningen foregår om natten, fordi servicekøretøjerne alene er godkendt til at køre i sporet, når der ikke er letbanedrift.

Stadler har gennemført bremsemålinger

I uge 48 var Stadler (togleverandør) i Odense for at at gennemføre en række målinger af togsættenes accelerationer og opbremsninger. Målingerne var iværksat for at gennemgå togsættenes bremsesystemer oven på en periode med et uacceptabelt højt antal tognedbrud.

Foreløbige data fra målingerne viser, at togsættene reagerede som beskrevet i manualen. Dog udestår en nærmere analyse, før der kan drages endelige konklusioner.     

Manuel smøring med nyt produkt

I løbet af uge af uge 48-49 har Keolis iværksat nyt setup for skinnesmøring i kurverne langs strækningen. Alle de automatiske smøreskabe er frakoblet indtil videre. I stedet foregår smøringen manuelt via foreløbigt to ugentlige smøringer i 11 kurver langs strækningen.

En afgørende forskel i forhold til tidligere er, at smøringen sker med et andet produkt end det hidtil anvendte. De kommende uger vil vise, om produktændringen har nogen effekt i forhold til skinneskrig.

 

STATUS pr. 16. november 2022:

Fortsat høje vibrationsniveauer  

COWIs målinger fra begyndelsen af november viser fortsat høje vibrationsniveauer – en direkte følge af, at adskillige togsæt har kørt med flat spots de seneste uger.

Flat spots fjernes gennem hjulafdrejning. Dog har en række tekniske udfordringer gennem uge 45 betydet, at hjulafdrejningen måtte nedprioriteres til fordel for andre driftsrelaterede opgaver. Afdrejningen ventes igen at være tilbage i det normale forløb i løbet af uge 46.

Smøring: Nye løsninger testes

Det er en stadig udfordring, at letbanens togsæt relativt ofte tilegner sig flat spots. Et fortsat centralt fokuspunkt for task force-gruppen er derfor at optimere smøringen af skinner til et niveau, der dæmper kurveskrig uden at tilføre for store mængder smøring med glatte skinner til følge.

Odense Letbane er i løbende dialog med leverandøren af smøring med henblik på at finde bedre løsninger på de aktuelle udfordringer med både glatte skinner og kurveskrig. Over de kommende uger vil der således på korte, udvalgte strækninger blive eksperimenteret med alternative smøringsprodukter med henblik på at opnå de ønskede resultater.

Indsats mod kurveskrig              

De seneste uger er kurveskrig søgt dæmpet gennem manuel smøring i de mest udsatte kurver. Erfaringerne hidtil er, at manuel smøring har en midlertidig effekt på kurveskrigene – men da smøringen skal gentages relativt ofte, opstår der øget risiko for glatte skinner og efterfølgende driftsforstyrrelser. 

Netop udfordringerne med glatte skinner – hvor også løvfaldet spiller ind – gør, at smøringen i øjeblikket skal holdes på et minimum. Desværre med den konsekvens, at der fortsat opstår kurveskrig, hvilket er indrapporteret fra bl.a. letbaneførere og naboer over de seneste uger.  

Odense Letbane er opmærksom på, at kurveskrig er ekstremt belastende. Manuel smøring kan anvendes i et begrænset omfang, men er ikke en permanent løsning. Det er afgørende for den samlede indsats mod støj og vibrationer, at task force-gruppen fortsætter arbejdet med at optimere skinnesmøringen via smøreanlæg i togsæt og skinner. 


STATUS pr. 2. november 2022: 

Nyeste målinger viser høje vibrationsniveauer 

Målinger indsamlet af COWI i sidste halvdel af oktober viser høje vibrationsniveauer. En kombination af topsmøring på skinnerne plus efterårsløvfald skabte i begyndelsen af oktober ekstraordinært glatte skinner, som på kort tid resulterede i nye flat spots på stort set alle togsæt - og dermed forhøjede vibrationsniveauer. Indtil løvfaldsæsonen er overstået, vil der desværre fortsat være tilbagevendende udfordringer med glatte skinner.

Topsmøringen var iværksat for at imødegå kurveskrig – men blev kort efter indstillet på grund af den uheldige indvirkning på togets bremse- og accelerationsevne og deraf følgende flat spots. Brug af topsmøring er derfor ikke vejen frem på nuværende tidspunkt som en del af skinnesmøringen.

Alle togsæt med flat spots bliver hjulafdrejet i løbet af de nærmeste uger (44-46). Afdrejningen er genoptaget i uge 43 – i forlængelse af en nødvendig garantireparation, som leverandøren har skullet foretage på afdrejningsanlægget i kontrolcentret. Forventningen er, at vibrationsniveauerne vil vise gradvist faldende tendens over de kommende uger i takt med afdrejningerne.

Forbedring omkring skinneskrig  

Et tiltag med manuel smøring af kurver har vist sig at have en dæmpende effekt på de kurveskrig, som har været en markant støjudfordring over en længere periode i det tidlige efterår. Den manuelle smøring blev igangsat i slutningen af uge 41 – med tydelige forbedringer kort efter. 

Manuel smøring skal ses som en midlertidig løsning, der kan dæmpe kurveskrig i en periode, hvor task force-gruppen sideløbende søger at kortlægge de optimale indstillinger af kurvernes automatiske smøreanlæg. 

I flere kurver kan der være behov for at udvide smøreanlæggene med henblik på at opnå tilstrækkelig effekt. Derfor er Odense Letbane i samråd med Keolis (operatør) ved at indarbejde en procedure for løbende indrapportering af kurveskrig og efterfølgende smøring. 

Samtidig er task force-gruppen i tæt dialog med producenten af smøring – og gruppen holder desuden kontakt med øvrige letbaneselskaber i bl.a. i Aarhus og Göteborg med henblik på indsamling af relevant erfaring. 

 

STATUS pr. 11. oktober 2022:

Nye flat spots øger vibrationsniveauer 

Målinger foretaget ved Hestehaven i sidste halvdel af uge 39 viser desværre øgede vibrationsniveauer. Uheldigvis har opstart af topsmøring i kurverne – med det formål at afdæmpe kurveskrig – ført til glatte og fedtede skinner, som påvirker letbanevognene i form af forringet hjul/skinnekontakt ved både accelerationer og opbremsninger. Forringet hjul/skinnekontakt skaber nye flat spots på hjulene, hvilket øger vibrationsniveauerne.

Topsmøringen er igen frakoblet, og sporene bliver rengjort for overskydende fedt. Samtidig vil flat spots blive afdrejet over de kommende uger – med fokus på togsæt målt med de højeste vibrationsniveauer.

Fortsat udfordringer med kurveskrig

Indsatsen for at nedbringe vibrationsniveauet har beklageligvis resulteret i tiltagende kurveskrig over de seneste uger. 

Et forsøg med at tilslutte topsmøring på skinnerne har ikke haft den ønskede effekt i forhold til at dæmpe kurveskrigene. Topsmøringen var det seneste af en række af justeringstiltag over de forløbne uger, hvor konklusionen lige nu (uge 41) er, at en effektiv løsning endnu ikke er fundet.

Fra nu af rettes fokus på sidesmøring af skinnerne, hvilket tidligere har haft gunstig effekt, og der vil efter behov blive fulgt op med manuel smøring  – svarende til den metode, entreprenøren anvendte i letbanens testperiode, hvor kurvernes smøreskabe endnu ikke var taget i brug.

Periodevise kurveskrig kan aldrig helt undgås, men kan og skal holdes på et absolut minimum – med mulighed for hurtige og effektive justeringer, når eksempelvis omslag i vejret påvirker hjul/skinnekontakten.

Lige nu (uge 41) har tiltag mod kurveskrig højeste prioritet med tæt opfølgning på, hvordan forholdene udvikler sig.      

Overfladeslibning gennemført

Den planlagte overfladeslibning af letbanens skinner er nu gennemført. Slibningen har fjernet både ujævnheder samt alt fedt fra skinnerne.

Slibearbejdet blev indledningsvis forsinket af tekniske problemer, derfor blev kørslerne med slibeanhængeren forlænget fra uge 39 og ind i uge 40, før det ønskede slutresultat var opnået. 

En eventuel målbar effekt af slibningen vil først kunne identificeres, når skinnerne er igen er rensede og rengjorte oven på forsøget med topsmøring.

Aktuelt tilbageskridt

Efter flere uger med gradvis positiv udvikling i de løbende vibrationsmålinger så må den samlede indsats lige nu (uge 41) notere et tilbageskridt, som der skal rettes op på over de nærmeste uger.

Task force-gruppen indhenter hele tiden væsentlige erfaringer, som bringes med i det videre forløb. Det er gennem forsøg, justeringer og nye forsøg, at letbanen over tid skal opnå det rette setup, hvor smøringen i skinnerne både sikrer kørsel med optimal hjul/skinnekontakt og samtidig forhindrer et uacceptabelt omfang af kurveskrig.   

 

STATUS pr. 20. september 2022:

Uændret støjbillede

Målinger af vibrationer ved Hestehaven viser et uændret, stabilt niveau – svarende til de niveauer, der er målt gennem august og frem til midten af september. Et-to togsæt viser forhøjede niveauer, de øvrige har et ensartet niveau, som er lavere end de vibrationsniveauer, der blev målt tilbage i april-maj.

Odense Letbanes rådgiver, COWI, vurderer, at vibrationsniveauerne skal nedbringes yderligere, før letbanens kørsler generelt kan forventes at holde sig under de vejledende grænseværdier.

Overfladeslibning indenfor de nærmeste uger

Der er nu truffet beslutning om at foretage en let overfladeslibning af den samlede strækning. Slibningen vil foregå ved natlige kørsler indenfor de nærmeste uger. Nærmere information om datoer og tidspunkter vil blive varslet over for naboer langs strækningen.

Formålet med overfladeslibningen er at fjerne snavs og ujævnheder fra skinnerne – og dermed eliminere ét af de forhold, der kan øge støjniveauerne.

Kurvesmøring skrues op

Odense Letbane har i løbet af uge 36 og 37 modtaget et antal naboklager, der specifikt handler om kurveskrig. Flere klagere giver udtryk for, at kurveskrig ellers ikke har været noget nævneværdigt tema i sommerens løb – men på det seneste er det blevet et meget belastende problem.

På baggrund af naboreaktionerne, har Odense Letbane nu aftalt med Keolis – der som infrastrukturforvalter har ansvar for drift af letbaneanlægget – at der skrues op for smøringen i de kurver, hvor naboerne har oplevet gener. Keolis vurderer, at problemerne vil aftage markant i løbet af uge 38. Odense Letbane følger udviklingen tæt over de kommende dage og uger.

Som led i den overordnede indsats mod støj og vibrationer er smøring af skinner i øjeblikket begrænset til et minimum. Det handler om at identificere de helt præcise smøremængder – som på den ene side kan forhindre kurveskrig og på den anden side forhindre skinnerne i at være for glatte, hvilket kan føre til unødigt hårde opbremsninger og dermed risiko for flat spots.

En detaljeret plan for test og tilpasning af smøring er på vej i forlængelse af task force-enhedens workshop, afholdt den 15. september.

 

STATUS pr. 5. september 2022: 

Stadig mere stabile støjniveauer 

De fortsatte, systematiske målinger ved Hesthaven viser et stadig mere stabilt billede af togsættenes vibrationsniveauer. I løbet af august har målingerne generelt samlet sig på et mere ensartet niveau blandt de målte togsæt. Dog er der særligt fokus på tre togsæt, der skiller sig ud med højere niveauer end de øvrige.

Det er fortsat COWI’s vurdering, at vibrationsniveauerne som helhed skal nedbringes yderligere, før de kan forventes at ligge inden for rammerne af de vejledende grænseværdier.

Facademålinger på fem adresser

Facademålinger på fem udvalgte og særligt udsatte adresser fortsætter – og bekræfter billedet af stabile niveauer, men med enkelte togsæt der skiller sig ud negativt med højere peakværdier.

COWI vurderer, at der er brug for et stabilt niveau for alle togsæt, før end indvendige målinger i ejendommene eventuelt kan overvejes.

Overfladeslibning af skinner

Odense Letbane har modtaget tilbud på overfladeslibning af skinnerne. Der er tale om specialkøretøjer, der særligt egner sig til skinneslibning på letbaner. Slibningen har til formål at fjerne ujævnheder, som kan føre til øgede støjniveauer. Odense Letbane er i gang med at vurdere de indkomne tilbud og forventningen er, at slibning vil kunne foregå i løbet af de kommende måneder.

Endelig beslutning om at iværksætte overfladeslibning er endnu ikke truffet.

Task Force-workshop medio september

For at sikre koordinering og fremdrift for den samlede indsats mod støj og vibrationer afvikler Task Force-gruppen midt i september en halvdags workshop. Formålet er at tilrettelægge en detaljeret plan for tiltag i resten af 2022 samt en overordnet plan for tiltag i første halvår af 2023.

Blandt andet af hensyn til den komplekse og tidskrævende indsats for at optimere smøring af skinner og togsæt er der behov for detaljerede handlingsplaner for de kommende uger og måneder.

Rensnings af sporene – især i kurver – er også en del af analysearbejdet. Rensningen udføres med letbanens servicekøretøjer ved natlige kørsler på udvalgte hverdage.


STATUS pr. 22. august 2022:

Tegn på faldende støjniveauer

Odense Letbanes rådgiver COWI fortsætter systematiske målinger af samtlige tog, der passerer Hestehaven. Stedet er velegnet på grund af meget begrænset påvirkning fra andre støjkilder. Således er det relativt enkelt at separere letbanens lyd fra omgivelserne.

De seneste ugers målinger (juli-august) dokumenterer et generelt fald i togsættenes lydniveauer. Faldene sker på bagkant af høje niveauer, der tidligere er målt ved Hestehaven, derfor er det endnu ikke muligt at drage nærmere konklusioner, herunder vurdere niveauerne for støj/vibrationer i henhold til de vejledende grænseværdier. Men der er tale om en bevægelse i nedadgående retning.  

Facademålinger på fem adresser

Siden begyndelsen af august har COWI foretaget facademålinger på fem udvalgte adresser langs sporet. Adresser, der alle er identificeret blandt de hårdest ramte i relation til tidligere målte overskridelser.

COWI oplyser, at de første målinger ser ud til at bekræfte billedet fra Hestehaven – det vil sige reducerede vibrationsniveauer.

Smøring af hjul og skinner

Letbanens smøring i kurver og i togsæt gennemgår i øjeblikket en nærmere analyse med henblik på at afklare, hvorvidt smøringen har en uhensigtsmæssig påvirkning af bremsemønstre. Som led i en ”nulstilling” har smøring af både hjul og skinner været indstillet gennem sommerperioden. 

De afbrudte smøringer har forventeligt resulteret i øget forekomst af ”kurveskrig” – og deraf en del naboreaktioner.  

Odense Letbane har derfor nu genoptaget smøring i de mest kritiske kurver langs ruten, det gælder bl.a. ved TBT Tower, Hauges Plads og Benedikts Plads. Smøringen foregår på et ”minimumsniveau”, der sikrer, at de igangværende analyser kan fortsætte.

Togsættenes indvendige smøring af hjul (flangesmøring) er fortsat indstillet som led i analyserne.

Rensnings af sporene – især i kurver – er også en del af analysearbejdet. Rensningen udføres med letbanens servicekøretøjer ved natlige kørsler på udvalgte hverdage.

Normal hastighed genoptages

Siden fredag den 24. juni har letbanen på udvalgte delstrækninger kørt med nedsat hastighed i ydertimerne før kl. 06.00 og efter kl. 22.00. Initiativet blev sat i værk som et forsøg med henblik på at afdække en mulig effekt i forhold til at dæmpe støjniveauet.

På baggrund af COWI’s nye facademålinger er konklusionen nu, at hastighedsnedsættelsen ikke har resulteret i nogen signifikant effekt. Der er i bedste fald tale om en marginal støjreduktion, som imidlertid opvejes af længere passagetider. Heller ikke naboer langs letbanen har givet udtryk for positive effekter af forsøget. 

Derfor har Odense Letbane nu besluttet af afslutte forsøget og vende tilbage til kørsel med normale  hastigheder også i ydertimerne. Justeringen vil ske i løbet af uge 34.

Afdrejning af hjul med lavere frekvens

Systematisk afdrejning af hjul er bekræftet som den foreløbigt mest effektive enkeltindsats mod støj/vibrationer. De faste målinger ved Hestehaven gør det muligt med kort varsel at tage konkrete togsæt ud af drift, når der opstår tegn på flat spots og deraf følgende øgede støjniveauer. 

Frekvensen for afdrejning af hjul ligger på et fortsat højt og i længden uholdbart niveau. Dog viser erfaringer fra de seneste uger, at de enkelte togsæt kan holdes længere tid på skinnerne end tidligere, før der viser sig behov for nye afdrejninger. 

Udviklingen følges tæt med henblik på nærmere afklaring af årsagssammenhænge.

Overfladeslibning af skinner

Odense Letbane afventer lige nu tilbud på let overfladeslibning af skinner på enten hele eller dele af strækningen. Slibningen har til formål at fjerne ujævnheder, som kan føre til øgede støjniveauer.

Endelig beslutning om at iværksætte overfladeslibning er endnu ikke truffet.

 

STATUS pr. 23. juni 2022:  

Kontrolmålinger

I første halvdel af maj gennemførte Odense Letbanes rådgiver, COWI, kontrolmålinger af vibrationer og lavfrekvent støj ved togpassager på ti udvalgte adresser, der alle ligger få meter fra letbanestrækningen.

Resultatet af målingerne viser, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Det gælder især ved togpassager på nærmeste skinne, hvor der i enkelte tilfælde er tale om overskridelser ved samtlige målinger.

Se også Nye støjmålinger retter fokus mod Odense Letbanes entreprenører

Ny task force med alle parter

Det var et klart kontraktskrav til leverandørerne, at letbanen i sin helhed overholder de vejledende grænseværdier for støj. Derfor har Odense Letbane bedt entreprenørerne i fællesskab, om at foretage de nødvendige tiltag, for at nedbringe støjgenerne. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af Odense Letbane P/S, letbanens rådgivende ingeniør, COWI, entreprenøren COMSA, togleverandøren Stadler samt Odense Letbanes driftsoperatør, Keolis.

Arbejdsgruppens formål, er at sikre samspillet mellem alle aktørerne og medvirke til, igangsættelse af effektive indsatser.

Odense Letbanes rådgiver, COWI, har vurderet, at en række elementer kan være medvirkende til, at de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer overskrides. På nuværende tidspunkt (juni 2022, red.) er de konkrete årsager ikke kendte.  

Odense Letbane har bedt COMSA of Stadler udarbejde handlingsplaner, der kan danne grundlag for sikring af fremdrift i arbejdsgruppen. I den forbindelse skal det nævnes, at Odense Letbane ikke kontraktuelt kan bestemme, hvilke tiltag entreprenørne skal foretage sig.

Blandt de tiltag, der nu sættes i gang, er:

Monitorering af tiltag

Odense Letbane vil løbende monitorere virkningen af de tiltag, der igangsættes.

Derfor opsætter Odense Letbane fem vibrationsmålere på sokler på bygninger langs letbanen. For nuværende arbejdes der på en løsning, hvor der opsættes vibrationsmålerne på følgende strækninger:

Disse målepunkter, er ikke et udtryk for, at der ikke kan være andre områder langs letbanen der er påvirket af støj, men Odense Letbanes rådgiver har udvalgt disse områder, da målingerne her, vil være et godt billede af hvilke tiltag der har de nødvendige effekter og i hvilket omfang de virker.

Se også Støjrapport fra COWI juni 2022
Se også Hvad er det der støjer?

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070